වල් පැළෑටි මර්දනය කරලීම සඳහා භාවිතා වන යාන්ත්‍රික කෘෂි උපකරණ

වගා ක්ෂේත්‍රයේදී බෝග සමඟ තරඟවදින වල්පැලෑටි මර්දනය කරගැනීමසඳහා යාන්ත්‍රික කෘෂි උපකරණ භාවිතාකල හැකිය. මිනිස් බලයෙන් ක්‍රියාකරන හා යාන්ත්‍රික බලයෙන් ක්‍රියාකරන යන දෙවර්ගයෙන්ම මෙම කෘෂි උපකරණ දැකිය හැක. මෙම ක්‍රියාවලිය අතුරුයත් ගෑම ලෙසද (Inter - tillage) මෙය හඳුන්වයි. වල් පැලෑටි වල වර්ගය හෝ ස්වරූපය, බෝග පේලි අතර පරතරය, ක්‍රියාකරවන ආකාරය හා පාංශු සංරක්ෂණ ස්වරූප මත මෙම උපකරණවල ප්‍රමාණය හා හැඩය වෙනස් වේ.


අත් උපකරණ (Hand Tools)

බිම හිදගෙන කරනු ලබන වල් පැලෑටි මර්ධන ක්‍රියාවලියට 10 – 20cm දක්වාවුකෙටිහැඩලයසහිතමෙම උපකරණය භාවිතාකළ හැක. බෝග වගා කරන ලද ක්ෂේත්‍රක කටයුතු සඳහා භාවිතා කළ හැකි සැහැල්ලු උපකරණයි.


තනි පේළියේ වල් නෙළනය (Single Row Weeder)

බෝග පේලි අතර ඉදිරියට තල්ලු කිරීමේදී වල් පැළ ඉදිරීයන අතර පසුපසට අදිනවිටදී එම පැල පසට යටවීම යන අයුරින් මෙම වල් නෙළනය නිර්මාණය කර තිබේ. වල්මර්දනය කරන කැපුම් පළල 110mm වේ. වඩාසුදුසුවන්නේවීවගාවසඳහාය. සාමාන්‍යයෙන් 2kg සිට 2 ½kg බරකින් යුක්තවේ. තනි පුද්ගලයකුට පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකි සැහැල්ලු උපකරණයකි.


රොටරි වල් නෙලනය (Rotary Weeder)

බෝග පේලි අතර ඉදිරියට තල්ලු කිරීමෙන් වල් පැල ගැලවෙන අතර පසුපසට ඇදීමෙන් එම පැල පසට හො මඩට යටවන අයුරින් මෙම වල් නෙළනයනිර්මාණය කර ඇත. වල් මර්දනය කරන කැපුම්පළල 150 mm කි. සාමාන්‍ය බර කි.ග්‍රැ 4කි. තනි පුද්ගලයකුට පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකිය.


චොපින් හෝව

සාමාන්‍යයෙන් උදැල්ලක හැඩය ගන්නා මෙය වගා භූමියේ කාණුවැටි, පාත්ති හා ඇලි මං තනා ගැනීමට වල් මර්ධනය කරගැනීමට භාවිතා කරගත හැක. කැපුම් පළල 150mm මෙහිබර 02 km පමණවේ.


අතුරු යත් ගෑමේ උපකරණය (Inter cultivator)

ගොඩ බෝග වගාවේ පේළි අතර වල් මර්දනයට යොදා ගත හැකි සැහැල්ලු උපකරණයක් ලෙස හැඳින්විය හැක. වල් මර්දනය කිරීමට අමතරව පස බුරුල් වීම හා පසට පොහොර හොඳින් මිශ්‍ර වීම නිසා බෝගය හොඳින් වර්ධනය වීමක්ද සිදුවන අතර එමඟින් හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි වේ.

පෙට්‍රල් ඉන්ධන වලික් ක්‍රියා කරන භාවිතය පහසු වීම නිසා එක් කම්කරුවෙකුට දිනකට අක්කර 1/2ක වල් මර්දනය කළ හැකි නිසා ගොඩ බෝග වගාවට උචිත උපකරණයක් ලෙස සැලකිය හැක.