වගාවේ ජල සම්පාදනය භාවිතයේදී භාවිතා වන යාන්ත්‍රික උපකරණ


කෘෂිකර්මාන්තයේදි බිහිවන නිෂ්පාදන සඳහා භූමිය හැරුණු විට වැදගත්ම සාධකය වන්නේ ජලයයි. සාම්ප්‍රදායික ජන සමාජයේ වැව හා බැදුණු වාරි ජල සම්පාදන ක්‍රම හරහා වගා බිමට ජල සම්පාදනය සිදු කරගෙන තිබේ.ඒකාකාරි වර්ෂා පතනයක් සෑම ප්‍රදේශයකටම නොලැබී යාම තුළ යල මහ කන්න වගාකරලීම සඳහා සාර්ථක විසදුමක් මෙමගින් උදාකරගන තිබේ.

සම්ප්‍රදායික සමාජයේ තම අවශ්‍යතා සඳහා විවිධාකාර සරල තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතයට ගෙන තිබේ. යොත (scoop) යෙදීම . ආඩියා ළිං ක්‍රමය (counterpoise lift ) දියරෝද හා ආකිමිඩිස්ගේ ස්කුරුප්පු පොම්ප ක්‍රමය මෙහිදි විශේෂ වේ. (වැසි ජල ටැංකි හා වගා ළිං ද ඇත)

කෘෂිකර්මාන්තයේ සිදු වූ සංවර්ධනයක් සමගම මේ ක්ෂේත්‍රය කරාද යන්ත්‍රිකරණය බලපා ඇත. මෙහිදි ජල පොම්පයේ සිට විසුරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රම රැසක් නිර්මාණය වී ඇත.

ජල පොම්පය

බෝග වගාවේ දී මෙන්ම ගෘහස්ථ කටයුතු සඳහා ජල පොම්පපරිහරණයට පැමිණ ඇත.විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරන ජලපොම්ප මෙහිදි ප්‍රධාන වේ.


බිංදු ජල සම්පාදනය (Drip / Trickle Irrigation)

බෝග වගාවේ සෑම බෝගයකම මුල පද්දතියට යොමුවන පරිදි ඒකාකාරි පීඩනයෙන් සැපයුම් නළ පද්ධතියක් එලා නිශ්චිත කාලයක් තුළ බිංදු ආකාරයෙන් ජලය බෝගයේ මුලට ලබාදීම මින් සිදු වේ.අක්ෂීය චලන ජල පොම්පය

රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටරයට සම්බන්ධ කර ක්‍රියා කරන උපකරණයකි. අඟල් 06 ජල පොම්පයක් වන මෙය ධාරිතාවය මිනිත්තුවට ජලය ලීටර් 5000 කි. ජල පොම්පය සඳහා ඉන්ධන වියදම දළ වශයෙන් පැයට ලීටර් 02 ක් පමණ වේ.


විසුරුම් ජල සම්පාදනය

මෙමගින් සිදුවන්නේ බෝග වගාවේ බෝග පත්‍ර මතට හෝ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ විසිරියන පරිදි නළ තුළින් අධික පීඩනයක් සහිතව ජලය ලබා දීමයි. සිරස් අතට පිහිටවනු කුඩා නළ කෙලවර සවිකරන ලද විසුරුම් නැසි තුළින් සියුම් බිංදු ආකාරයට නිශ්චිත කාලයකට ජලය ලබාදීම මින් සිදු වේ. මෙවැනි ස්ප්‍රින්ක්ලර් පද්ධතියක (Sprinker) ස්ථාවර හෝ ආධාර රාමු මත සැකසු රාමු සැකිලි මත නිර්මාණයවේ.

මෙවැනි පද්ධති මගින් දියරමය පොහොර , සාන්ද්‍රන , වල්,කෘමි හා දිලීර නාශක බාහිර ආධාර නොමැතිව ලබාදිය හැකි ය. කාලගුන වෙනස්වීම්වලදී බිම්වල දී දැඩි රැස් හෝ මීදුම් සහිත අවස්ථාවලදි භාවිතා කළ හැකි වීම. ගලා යාමත් සිදු නොවන නිසා වගා බිමට හානි සිදු නොවීමත් අමතර වාසි අතර වේ.