බීජ රෝපනය හා පැළ සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය වන යාන්ත්‍රික කෘෂි උපකරණ

බීජ රෝපනය සඳහා විවිධ සාධක බලපායි. ඒ අතර ඒවා සිටුවන ගැඹුර එක් වැදගත් සාධකයකි. එසේම සිටුවන බීජ හා පැළ අතර පරතරයද ඉතා වැදගත් කරුණකි. කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයට අමතරව කෘෂි වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේදී සරල කෘෂි යාන්ත්‍රිකරණයට යොමුවී ඇත. එවැනි යාන්ත්‍රික උපකරණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.


ගෙවතු බීජ වප්කරය (Garden Seeder)

බෝංචි, කැරට්, බීට්, රාබු හා තිරිඟු, බඩඉරිඟු සිටුවීම සඳහා උපයෝගීකරගත හැකි දෑතින් තල්ලුකරගෙන යන සැහැල්ලු උපකරණයකි. මීට අමතරව බීජ සිටවන ක්ෂේත්‍රයේ පස විවරකර බීජය වැටීමට සලස්වන අතර ම එය වසා දැමීමද මින් සදුවන තවත් වාසියකි


බෙර රෝද බීජ වප්කරය (Prum Seeder)

වී ගොවිතැනේ බිත්තර වී වැපිරීම සඳහා නිපදවා තිබේ. පසුපසට ගමන්කරන විටදී පසුපසට ඇදගෙන යා යුතුය.

බීජ පේලි අතර පරතරය 20 mm ක් වන අතර එකවර පේලි 4 ක් පමණ බීජ වපුරාගත හැකිය.


බීජ වප්කරය

රෝද හතර ට්‍රැක්ටරය, කොකු නඟුලට සම්බන්ධ කර ක්‍රියාත්මක වන මෙම බීජ වප්කරය මඟින් සෝයා, කව්පි, මුං, උඳු, බඩ ඉරිඟු වැනි බෝග වල බීජ එක පෙළට සිටුවාගත හැකි වීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි. එකවර පේළි 03 - 06 ත් අතර ප්‍රමාණයක් සිටු වීම සිදු කළ හැකිය. හොඳින් බිම සැකසූ ක්ෂේත්‍රයක දිනකට අක්කර 05ක් පමණ බීජ සිටුවිය හැකි වීම නිසා මහා පරිමාණ වගා කටයුතු වල නියැලෙන ගොවීන්ට භාවිතා කළ හැකි කාර්යක්ෂම බඋපකරණයක් ලෙස සැලකිය හැක.


ගොයම් පැල සිටුවනය (Paddy Transplanter)

අතින් ක්‍රියාකරවන මෙම උපකරණය පසුපසට ඇදගෙන යාමෙන් මෙය ක්ෂේත්‍රයේ පැල සිටුවේ. පැල හිටුවන ගැඹුර 0.5cm සිට 4cm දක්වා වෙනත් කරගත හැකිවේ. මෙමගින් සිටුවන පැළ අතර පරතරය 20cm වේ. පේලිඅතරපලයකපැළ 6 බැගින්සිටුවාගතහැකිවේ. මිනිස්ශ්‍රමයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.


යාන්ත්‍රික ක්‍රමයෙන් ක්‍රියාකරන ගොයම් පැළ සිටුවනය

යාන්ත්‍රික ක්‍රමයෙන් ක්‍රියාකරන පිටුපස පිට ක්‍රියාත්මක වන අතර එය පසුපසින් ක්‍රියාකරවන්නා ගමන්කළ යුතුය. පැළ සිටුවන ගැඹුර 7 -37mm කි. පේළි අතර පරතරය 300 mm වේ.


රොටරි බීජ වප්කරය

පැදගෙන යන මෙම මාදිලිය ක්‍රියාකරවන්නන් හට අඩු වෙහෙසකින් හා පහසුවෙන් පැළ සිටුවාගත හැක. උඳු, මුං, කව්පි, බඩ ඉරිඟු, සෝයා බීජ පෙළට සිටුවීම සඳහා භාවිතා කරයි. දිනකට අක්කර 1 1/2 ක බීජ සිටුවීම කාර්යක්ෂම සිදුකළ හැක. ද්විතීක බිම් සැකසීම කරන ගමන්ම බීජ සිටුවන බැවින් මේ සඳහා යන වියදම හා කාලය ඉතුරු වේ.