නම් කල නිළධාරී සහ තොරතුරු නිළධාරීන්

නම් කල නිළධාරී


 කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්


 
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පරණ ගලහා පාර, පේරාදෙනිය

දුරකථන අංක: 0094 - 81-2386484 / 0094 - 81-2388157 / 0094-71-5337037

ෆැක්ස් අංක: 0094-81-2388333

ඊ මේල් : dgagriculture@gmail.com

ආචාර්ය
ඩබ්.එම්.ඩබ්. වීරකෝන්
 

තොරතුරු නිළධාරීන්


පරිපාලන නිලධාරී
වි පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, බතලගොඩ, ඉබ්බාගමුව
දුරකථන අංක: (+94) 372 258 561 / (+94) 716 907 108
ෆැක්ස් අංක: (+94) 0372 259 881
ඩී.එම්.කේ.පී.එච්.
දිසානායක මෙය
ඊ මේල් : Prabha.disanayaka@gmail.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය.
දුරකථන අංක: (+94) 0812 388 011 / (+94) 0716987715
ෆැක්ස් අංක: (+94) 0812 388 234
කේ.ඒ.එස්.
තිලකරත්න මෙය
ඊ මේල් :arunisriya@gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( පර්යේෂණ)
පළතුරු බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ,කනන්විල‍, හොරණ.

දුරකථන අංක: (+94) 0342 261 323 / (+94) 071-3216955

ෆැක්ස් අංක: (+94) 0342 261 323

අයි.කේ.
අතපත්තු මයා
ඊ මේල් : indikaatapattu@yahoo.com

විෂයානුගත විද්‍යාඥ
ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය , සරසවි මාවත, පේරාදෙණිය
දුරකථන අංක: (+94) 0812 388 355 / (+94) 0718162642
ෆැක්ස් අංක:
(+94) 0812 388 920
එන්.ඩී.ජී.
හෙට්ටිආරච්චි මයා
ඊ මේල් : namalhetti@gmail.com

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ
ක්ෂේත්‍ර බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය , මහ ඉලුප්පල්ලම.
දුරකථන අංක: 0094-25-2249132 / 0772648304
ෆැක්ස් අංක:
0094-25-2249132
ඒ.එම්. පෙරේරා මිය ඊ මේල් : malima60@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ( කෘෂි ආර්ථික විද්‍යාඥ)
සමාජ ආර්ථික සහ සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය.

දුරකථන අංක: 0094-812388206 / 0789109338

ෆැක්ස් අංක: 0094-81-2388798

කේ.ජී.සී.ඩී.බී.
විජේසිංහ මයා
ඊ මේල් : kgchamara@yahoo.com

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන හා විභාග)
ව්‍යාප්ති හා පුහුණු අංශය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය.
දුරකථන අංක: 0094-812388340 / 0718061959
ෆැක්ස් අංක: 0094-81-2378403
කේ.එන්.එස්.
රණතුංග මිය
ඊ මේල් : pmeuetc@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි සංවර්ධන)
බිජ සහතික කිරිම් හා පැලෑටි සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය ,ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය.
දුරකථන අංක: 0094-81-2388044 / 0776598231
ෆැක්ස් අංක: (+94) 0812 388 077
එස්.එම්.කේ.
හේමචන්ද්‍ර මිය

ඊ මේල් : ssk.sandi@gmail.com


නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
බීජ හා හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, පේරාදෙණිය.
දුරකථන අංක: 0094-812388122 / 0715347267
ෆැක්ස් අංක: (+94) 0812 388 608
ඩබ්.එම්.අයි.
වීරසේකර මහතා
ඊ මේල් : indikaweerasekar@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන)
ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය , ගන්නෝරුව ,පේරාදෙණිය.
දුරකථන අංක: (+94) 0812 030 040 / 071-4157585
ෆැක්ස් අංක: (+94) 0812 030 048
එස්. පෙරියසාමි මහතා ඊ මේල් : periyasamy.doa@gmail.com

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රගති මෙහෙයුම්)
ප්‍රගති මෙහෙයුම් හා ඇගයීම් ඒකකය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය
දුරකථන අංක: 0094-812388696 / 0718061960
ෆැක්ස් අංක: 0094-812388696
පී.සී. පීරිස් මයා
ඊ මේල්: perispc@gmail.com

ගණකාධිකාරී
ගිණුම් අංශය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය
දුරකථන අංක: 0094-812387404 / 0718365212
ෆැක්ස් අංක: 0094-812388149
කේ.ඩී.එස්.
දිසානායක මිය
ඊ මේල් :

පරිපාලන නිලධාරී
ඉංජිනේරු අංශය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය
දුරකථන අංක: 0094-812388034 / 0702719852
ෆැක්ස් අංක: 0094-812388155
කේ.එම්.ඩී.
කෝණාර මිය
ඊ මේල් : damayanthikoonara@gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය
දුරකථන අංක: 0094-812386516 / 0777436830
ෆැක්ස් අංක: 0094-812388042
ඩබ්.එස්.පී.
වික්‍රමආරච්චි මිය
ඊ මේල් : shampri@guhoo.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආයතන i)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය
දුරකථන අංක: 0094-812068216 / 0759192933
ෆැක්ස් අංක: 0094-812388042
එච්.එම්.ඩී.එස්.
විජේරත්න මිය
ඊ මේල් : dimuthusubhashani@guhoo.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආයතන ii)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය
දුරකථන අංක: 0716063248
ෆැක්ස් අංක: 0812388042
ඩී.එම්.ආර්.සී.
දසනායක මයා
ඊ මේල් : rohanchamindar@guhoo.com

අයදුම්පත්‍රතොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

pdf

ගාස්තු

pdf

අභියාචනා ලේඛණය

pdf