කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - පේරාදෙණිය
2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

     

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - පේරාදෙණිය 2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - නිවේදනය

      2021 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම (සිංහල අයදුම් පත්‍රය)
       2021 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම (ඉංග්‍රීසි අයදුම් පත්‍රය)
      කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ අලුත්වැඩියාව සඳහා ගරාජ ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
      කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සිවිල් ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2021

  

 

 

 

 

  


 


விவசாயத் திணைக்களத்தின் பண்ணை முகாமையாளர்/ விதை தொழில்நுட்பவியலாளர் /  தேனீ செய்முறையாளர் / 

பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச்செய்வதற்கான மட்டுப்படுத்திய போட்டிப் பரீட்சை -2020

 

Recruitment list for NVQ-05 to NVQ 06 Year 2020

Name List  for Recruitment of Students for Schools of Agriculture Year 2020 – (NVQ- 05 to NVQ-06)

 

 

·               Registration should be done on or before 01st of November 2020.

·               Please use this link (click here) for your online registration.


விவசாயத் திணைக்களத்தின் பண்ணை இலிகிதர் / விதை தொழில்நுட்பவியலாளர்/ தேனீ செய்முறையாளர் 

பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2020

 

 

SL-GAP Certified Farm List  .......