කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික සම්මන්ත්‍රණය (ASDA) යනු කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පර්යේෂණ සොයාගැනීම් වාර්ෂිකව ප්‍රසිද්ධ කරමින් ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාවට හා සංවාදයට ලක්කරන ඉතා වැදගත් අවස්ථාවකි. මෙහිදී විවිධ විෂයයන් ඔස්සේ එනම් පර්යේෂණ, ව්‍යාප්ති හා පුහුණු, බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය, බීජ සහතික කිරීම, පැලෑටි සංරක්ෂණ හා නිරෝධායනය යටතේ විවිධ පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.


මෙම සම්මන්ත්‍රණය ගන්නෝරුව සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනයේ හා පැලෑටි ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේදී එකවර පවත්වන තාක්ෂණික සැසි දෙකකින් යුක්ත වන අතර එක් සැසියක් තුල පර්යේෂණ පත්‍රිකා 4-5 පමණ ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. එක් පත්‍රිකාවක් සඳහා විනාඩි 20 පමණ කාලයක් වෙන් කෙරේ. සියළු පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඇතුලත් ප්‍රකාශනයක්ද එළිදැක්වේ. මෙම සම්මන්ත්‍රණය තුලදී ඉදිරිපත්වූ සියළු පර්යේෂණ පත්‍රිකා සඳහා මුදල් ත්‍යාග මෙන්ම වසරේ හොඳම විද්‍යාඥයා, වසරේ නැගීඑන විද්‍යාඥයා වසරේ කෘෂි සංවර්ධනය උදෙසා කළ විශේෂ කාර්යභාරයන් වෙනුවෙන් තවත් තිදෙනෙකුටද මුදල් ත්‍යාග හා සහතිකපත් පිරිනැමේ.


සම්මන්ත්‍රණයේ මූලික අරමුණු,

  • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ තාක්ෂණ සොයාගැනීම් සඳහා සංවාද මංඩපයක් ඇති කිරීම හා වෙනත් ආයතන වල කෘෂි විද්‍යාඥයන් සමඟ දැනුම හා අත්දැකීම් හුවමාරුවට ඉඩ සැලසීම
  • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නව සොයාගැනීම් හා පර්යේෂණ කාර්යයන් සඳහා ප්‍රසිද්ධිය ලබාදෙමින් අදාල ආයතන හා ජනතාව දැනුවත් කිරීම
ASDA Journals 2018
ASDA Journals 2017
ASDA Journals 2016
ASDA Journals 2015
ASDA Journals 2013
ASDA Journals 2012
ASDA Journals 2011
ASDA Journals 2010
ASDA Journals 2009
ASDA Journals 2008
ASDA Journals 2007
ASDA Journals 2006
ASDA Journals 2005
ASDA Journals 2004
ASDA Journals 2003
ASDA Journals 2002
ASDA Journals 2001

ASDA 2019

Advisory and Executive Committee Members - ASDA 2018

Name

Contact

1

ආචාර්ය එල්. ප්‍රියන්තා (සභාපති)

lakmiashraff@yahoo.com
071 - 8098366

2

මහාචාර්ය ඩී.කේ.එන්.ජී. පුෂ්පකුමාර

071 - 4933591

3

ආචාර්ය එස්.එච්.එස්.ඒ. ද සිල්වා

ajandes@gmail.com
071 - 4157592

4

ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන

Batugedara_vrp@yahoo.com
071-4159671

5

ආචාර්ය ප්‍රියන්ත වීරසිංහ

prisinghe@gmail.com
071 - 8583836

6

ආචාර්ය එච්.කේ. කඩුපිටිය

kadupitiya@gmail.com
071 - 8619661

7

ආචාර්ය එස්. වාසල

samanthiwasala@yahoo.com
071 - 8003296

8

ජානකී හෙට්ටිආරච්චි මිය

janakihettiarachchi@yahoo.com
071 - 4402566

9

දිස්නා රත්නසිංහ මිය

disnarath@yahoo.com
071 - 8143744

10

ආචාර්ය ඩබ්.එල්.ජී. සමරසිංහ

gaminisam@yahoo.com
071 - 8217437

11

ආර්.ඒ.සී.ජේ. පෙරේරා මයා

chamilapere@yahoo.com
071 - 8248635

12

එස්. පෙරියසාමි මයා

Periyasamy.doa@gmail.com
071 - 4157585

13

එම්.එස්.ඩබ්. ප්‍රනාන්දු මිය

sobashinifernando@gmail.com
071 - 0539794

14

ඩබ්.ඒ.ජී. වීරසිංහ මයා

imprestmanagment@gmail.com
077 - 6115311

15

සී.කේ. වික්‍රමතුංග මයා

c.wickramatunga@yahoo.com
071 - 4157602

16

කේ.බී. ගුණරත්න මයා

077 - 4661638

17

කේ.එම්.ඩී.ඩබ්.පී. නිශාන්ත මයා

wpnishantha@yahoo.com
071 - 8667990

18

එස්. වික්‍රමආරච්චි මිය

shampri@yahoo.com
077 - 7436830

19

ඉංජිනේරු සී. බාලසූරිය

chinthaka.balasooriya@gmail.com
071 - 8003573

20

අයි.ජී.කේ. ජානක මයා

janakaigk@gmail.com
071 - 8147070

21

ඒ.ජී. කරුණාරත්න මයා

gmmahelage28@yahoo.com
077 - 9279032

22

මොහාන් හතුරුසිංහ මයා

mohanhathurusinghe@yahoo.com
071 - 4242032

23

මහාචාර්ය ජේ. වීරහේවා
(Editor in Chief)

071 - 4460921