මුලික බිම් සැකසීමට අවශ්‍ය යන්ත්‍රික උපකරණ

බෝග සිටුවීමට පෙර ඒ සඳහා බිම් සැකසීම කෘෂිකර්මාන්තයේ මෙන්ම වැවිලි කර්මාන්තයේද මුලික ම කාර්යය වේ. මෙමගින් අදාල බීජයට හෝ පැල සිටුවීමට සුදුසු ලෙස පස භෞතිකව සකස් කිරීම සිදුවන අතර, කෘෂිකර්මාන්තයේ දී වගාකන්නයෙන් කන්නයට මෙය වෙනස් වේ.

ප්‍රාථමික බිම් සකසන උපකරණ


උදළුතල

බිම් සැකසීමෙන් පසු බෝග වගා ස්ථාපිත කිරීමට සුදුසු ලෙස පාත්ති සැකසීමට, කුඹුරු ඇලි සකස් කිරීමට , නියරමඩ තැබීමට බෝග වගාවේ පස බුරුල් කරගැනීමට වල් පැලෑටි මර්දනයට පස් කැපීම, හෑරීම ආදියට උපකාරවේ.

උදළු තලයක ප්‍රමාණය සෙ.මි. 150 x 150, 230,230,255 x 175 255x 200 හා 255x255 වන ලෙස සෘජුකොණාස්‍රාකාර, හතරැස්, ත්‍රිකෝණාකාර හා රවුම් ආකාර නිපදවනු ලැබේ. මේවායේ බර 600g – 1 Kg 8g දක්වා වේ.


මුල්ලු

තද පස බිද වෙන්කර ගැනීමට, බෝග පේලි හො ගස් වටා පස බුරුල් කිරීමට උපකාර වේ. මේවා උදලු මුල්ලු හා පාගන මුල්ලු ලෙස වර්ග කළ හැකිය

කූරු තුනකින් හෝ හතරකින් යුක්ත තලයක ප්‍රමාණය 200cmx 150cm , 240x175 හා 240x180 වන පරිදි මෙම උපකරණ නිපදවන ලැබේ.හැඩලෑලි නගුල (Moldboard Plough)

රෝද දෙක ට්‍රැක්ටර් සඳහා රෝද හතර ට්‍රැක්ටර සඳහා යන ආකාර දෙකින්ම මෙම නගුල් නිර්මාණයකෙරේ. ප්‍රධාන වශයෙන් සී සාන ලද බිමක වැටි හෝ කාණු සාදාගැනීමට හා පාත්ති සාදාගැනීමට භාවිතා කළ හැක. ගැඹුරට වඩා කැපුම් තලයෙහි පළල වැඩිවීම විශේෂත්වයකි. මෙහි 15cm සිට 30cm දක්වා ගැඹුරට සී සාගත හැක. ප්‍රාථමික බිම් සකසා ගැනීමේදී ප්‍රයෝජනවත් හා කාර්යක්ෂම උපකරණයකි


මොල් බොඩ නගුල (Reversible Moldboard Plough)

රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටර් සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. 15cm 30cm දක්වා ගැඹුරට පස පෙරලිය හැක.

තද පසක් සහිත වගාබිමක බිම් සකස් කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි උපකරණයකි.

පෙරළෙන පස් පිඩැල්ලේ ප්‍රමාණය අඩුවැඩි කර ගැනීමට උචිත පරිදි සීරු මාරු කිරීමේ පහසුකම්ද මෙහි ඇති විශේෂත්වයකි

අවගාරය

රෝද හතර ට්‍රැක්ටරයට සම්බන්ධ කර ක්‍රියා කරන උපකරණයකි. ක්ෂේත්‍රයේ වලවල් හෑරීම සඳහා භාවිතා කරයි. පළල අඟල් 06 සිට 24 දක්වා විවධ ප්‍රමාණයෙන් ඇති අතර ගැඹුර අඩි 01 සිට 03 දක්වා වලවල් හෑරීම කළ හැක. අඹ, දොඩම්, පේර, දෙළුම් වැනි පළතුරු වගාවන් සඳහා භාවිතා කල හැක.

නගුල්

වගාවේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන පරිදි ගැඹුරට හා පස බුරුල් කර ගැනිමට සීසෑම කළ යුතු වේ. මේ සඳහා නගුල භාවිතා වේ.

අරටුව ඇති ගසක වක් හැඩයේ ලීයකින් ලී නගුල සදාගනී. එයට අඩි 12 පමණ දිග ශක්තිමත් ලීයක් දිග් හැඩයට ආධාරකය ලෙස සවිකරනුලැබේ.

මෙයට අමතරව යකඩ නගුලද භාවිතාවේ. මුලික බිම්සැකසීමට මෙය ප්‍රයෝජනවත්ය.


කොකු නඟුල

රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටරයට සම්බන්ධ කර ගොඩ බෝග සහ මඩ බෝග වගාවේ ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික බිම් සැකසීම සඳහා භාවිතා කළහැකි උපකරණයකි. බිම සැකසීමේ දී පළල මීටර් 1.75 සිට මීටර් 2 දක්වා ප්‍රමාණයක් සකසා ගත හැකි අතර ගැඹුර අඟල් 09ක් දක්වා පස බුරුල් කර සකසා ගත හැකි උපකරණයකි. මේ නිසා බෝග වගාවේ කාර්යක්ෂමව බිම් සැකසීමට ප්‍රයෝජනවත්ය.


තැටි නගුල (Pisc Plough)

සෑම කැපුම් තැටියක් සඳහාම එහි ඉදිරිපස ඉහළින් සීරුමාරු කළ හැකි ආකාරයේ මඩ පූරණයක් සවි කර ඇත. කැපෙන පස් පිඩැල්ල මුනින් අතට පහසුවෙන් පෙරලාගත හැකි වීම මෙහි විශේෂත්වයයි.

සිව් රෝද ට්‍රැක්ටරය සඳහා භාවිතා වන උපකරණයකි. මෙමගින් පස 20cm - 30cm ගැඹුරට පස පෙරලාගත හැක.

නව පස සාරවත් පස කඩා පිඩලි වශයෙන් පෙරළා ගැනීමට යෝග්‍ය වේ. තැටි කිහිපයක් එකක් පසු පස එකක් ලෙස සකසා ඇත


යටිපස් නගුල (Sub Soiler)

පසෙහි ජලය හොදින් පොළව තුළට කාන්දු වීමට හා බෝගයන්හ් මුල මණ්ඩලයට ගැඹුරට පැතිර යාමට පාංශු ස්ථරය බිඳ දැමීමට මෙන්ම පස බුරුල් කරගැනීමට උපකාරිවේ.

සිවු රෝද ට්‍රැක්ටර් සඳහා භාවිත වන උපකරණයකි. සාමාන්‍යයෙන් 50cm - 60cm ගැඹුරට පස බිද ගැනීමට උපකාරී වේ.


වළවල් හාරනය (Post hole bigger)

එකිනෙකට මුහුණලා අර්ධ වක්‍ර වූ වානේ තහඩු දෙකක් එකට සම්බන්ධ කර එයට දිගු මිටවල් දෙකක් එයට සවිකර නිර්මාණය කර ඇත. ගොවිපල අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතාකළ හැකි අත් උපකරණයකි.

ද්විතියික බිම් සකසන උපකරණරොටවේටරය ( Rotavator )

රොටවේටරය මූලික බිම් සැකසීමට, ද්විතීයික බිම් සැකසීමට හා අතුරුයත් ගෑමේ උපකරණයක් ලෙස ගොඩ මඩ ගොවිතැනේදී භාවිතා වේ. මූලික හා ද්වීතියික බිම් සැකසීමට මෙන්ම පෝරු ගෑමට හා මඩ කිරීම සඳහා මඩ ගොවිතැනේදීත් පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැක. නඟුල් තලයට බලය සපයන ආකාර අනූව වර්ග කිහිපයකින්ම දැකිය හැක.

සිවු රෝද ට්‍රැක්ටර් සඳහා උපකාරවීම හා රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටර් සඳහා වර්ග නිපදවේ. මෙහි තල 14 සිට 22 දක්වා රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටර් සඳහාද 16 – 20 දක්වා රොද හා ට්‍රැක්ටර් සඳහා භාවිත වේ.


මට්ටම් පෝරු (land Leveller)

සීසාන ලද බිමක පස මට්ටම් කර ගැනීමට හා සැකසු පාත්ති මට්ටම් කරගැනීමට භාවිතාකළහැක. දිග අඩි 4,6,7,8 ආදී ලෙස පළලකින් යුක්තවේ. සිවු රෝද ට්‍රැක්ටර් සඳහා භාවිත කළ හැක. වගා භූමි විශාල නම් මින් ලබාගත හැකි වාසි වැඩිය.


රිජරය (1)(Ridger)

වගාබිමේ වැටි හා කාණු මෙන්ම පාත්ති සකසාගැනීමට උපකාරවේ. මෙහි හැඩ ලෑලි දෙකේ මුහුණත පාමුල වානේ කැපුම් තල කොටස සවිකර තිබේ. ද්විරෝද ට්‍රැක්ටරයට සම්බන්ධ කළ හැක. කාර්යක්ෂමව වගා භූමිය තුළ භාවිතා කළ හැකි උපකරණයකි.


රිජරය (2) (Ridger)

රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටරයට යෙදීමේදී රිජරය සම්බන්ධ කර වගා භූමියේදී භාවිතා කරයි. බඩ ඉරිඟු, රටකජු, මඤ්ඤොක්කා හා බතල වගාවන්හි වැටි දැමීම සඳහා භාවිතා කරයි. මේ නිසා බෝගයට උචිත ලෙස පස් වැටියක් ලෙස මින් නිර්මාණය වන අතර හොඳින් බෝගය වර්ධනයට හා හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමටද හේතු වේ. දිනකට අක්කර 1 1/2ක් පමණ වැටි දැමිය හැකි නිසා කාර්යක්ෂම උපකරණයක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

ගෙවතු වගාවන් සඳහා භාවිතා වන කෘෂි උපකරණ‍


අත් මුල්ලු

ගෙවතු වගාවේ පත්ති අතර හෝ පෝච්චිවල පස සකසා ගැනීමට පැළ සිටුවීමට උපකාර කරගත හැකිය. සැහැල්ලු අත් උපකරණයක් ලෙස මෙය හඳුන්වාදිය හැක.


සවල්

ගෙවත්ත තුළ පඳුරු හෝ ශාක සිටුවා ගැනීමට හා අල සහිත පැළ ගලවා ගැනීමට උපකාරකරගත හැක. වෘත්තාකාර කෙළවරක් ඇති සවල දිග හැඩති සවල හා කුඩා සවල් ආදී ලෙස වර්ග කිහිපයකින් අවශ්‍යතාවන්ට අනුව සැකසු සවල් දැකිය හැක.


කප්පාදු කියත(Pruning saw)

පොතු ගැලවීයාම හෝ පැළීම් සිදුනොවන අකාරයෙන් ගස්වල අතු ඉති කැපීම සඳහා කප්පාදු කියත භාවිතා කළ හැක. කැපුම් මුහුනත හානි නොවීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.ක්‍රමානුකූලව ගස් කප්පාදු කරගැනීමට භාවිතා කළ හැකි සැහැල්ලු උපකරණයකි.රේක්කය

පස්කැට හා ගල් බොරළු ඉවත් කිරීම සඳහා කෙටි දත් සහිත රේක්කය භාවිතා කළ හැක. මෙමඟින් පස් සුථරය සුමට කරගැනීමටත් ගල්කැට පස්කැට ඉවත් කර කොළ රොඩු වල් ආදිය වගා භූමියෙන් ඉවත් කර ගැනීමටද උපකාරකරගත හැක.


බද්ධ පිහිය (Budding Knife)

කුඩා රිකිල් කැපීම හා අංකුර ගලවා ගැනීමේ කටයුතු සඳහා හැකිලිය හැකි ආරක්ෂිත ආවරණයකින් යුතු බද්ධ පිහිය පැළ බද්ධ කිරීමේදී බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත්ය. ආරක්ෂාකාරි කොපුවකින් ආවරණය වී ඇත.