Crop Suitability
Krushi SMS
Cropforcast
Procument
 
Procument 
Procument 

හෙළ බොජුන්

 තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකයින් සංවර්ධන මාවතට ප්‍රවේශ කරන නව සංවර්ධන සංකල්පයක් ලෙස කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ඒකකය, පුහුණු මධස්ථානයමඟින් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම අරමුණු කරගනිමින් නිර්මාණය කර ඇති හෙළ බොජුන් හල්ව්‍යාපෘතිය සඳහන් කළ හැක.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සවිබල ගැන්වීම අරමුණු කරගනිමින් විශේෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් ගණනාවක් ආරම්භ කර තිබේ. ඒ අතර,

 •         ගෙවතු සංවර්ධන වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම
 •         ආහාර තාක්ෂණ වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම
 •         ස්වයං රැකියා වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම
 •         දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම

මේ වැඩසටහන් අතර දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනට මූලිකත්වය හිමි වී තිබේ. එයට හේතු වී ඇත්තේ එමඟින් ආරම්භ කළ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස හෙළ බොජුන්හල් සංකල්පය මහජනතාව අතර ඉතාමත් ජනප්‍රිය වී තිබීම නිසාය. දේශීය ආහාර පිළිබඳ ජනතාවගේ චිත්ත රටාවේ වෙනසක් මෙමඟින් ඇති වී තිබෙන අතර හෙළ බොජුන්හල් නිසා අපගෙන් ගිලිහී ගිය පාරම්පරික විවිධ පලාත්වලට සීමාවු ආහාර වල රසය විද ගැනීමට හැකිවීම මෙහි විශේෂත්වයකි. මෙමඟින් හෙළ බොජුන් සංකල්පය සමාජය තුල ප්‍රතිෂ්ඨාපනය වී වැඩි ජනප්‍රියත්වයක් ඉසිලීමට හේතු වී ඇත.

ඓතිහාසික වටිනාකමක් හිමි රණබිමක හෙළ බොජුන්හල් ව්‍යාපෘතියට ජීවය ලබා දෙමින් මහනුවර ගන්නොරුව ප්‍රදේශයේ 2006 වර්ෂයේ පළමු හෙළ බොජුන්හල ලෙස ස්ථාපිත කර තිබේ. ආරම්භයේදී කටුමැටි ගසා සැකසු කුඩා ප්‍රමාණයේ ආවරණ තුල මෙය ආරම්භ කර තිබේ. දේශීය උරුමයක් ගත් සාම්ප්‍රදායික ආහාර වර්ග මෙමඟින් පාරිභෝගිකයින් සඳහා සහන මිලකට, ගුණාත්මකව ලබා දීම නිසා මෙය ක්‍රමයෙන් ජනප්‍රිය අංගයක් වී තිබේ. පසුකාලීනව පාරිභෝගික සහභාගිත්වය වර්ධනය වීමත් සමඟ සංවිධානාත්මකව දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත කර තිබේ. තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකයින් සම්බන්ධ කර වර්තමානයේ පවත්නා පුළුල් කාන්තා කෘෂි ව්‍යවසායකයින් ලෙස සංවර්ධනය කර තිබේ.

හෙළ බොජුන්හල් මඟින් ලබා දෙන සේවාව ගුණාත්මක වී ඇත්තේ මෙහි පවත්නා සංවිධාන රටාව නිසාය. මෙම කාන්තා කෘෂි ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වන පිරිස ප්‍රදේශයේ ගොවි කාන්තා සමිතියක සාමාජිකාවන් වීම අනිවාර්යය වේ. ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක නිළධාරිවරයා හරහා මෙයට සම්බන්ධ වන අතර ඉන්පසු මෙම පිරිස කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ඒකකය, ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි කර විවිධ ආහාර රටා නිර්මාණකරණය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දීම සිදු කෙරේ. ඉන් පසු අදාල දිස්ත්‍රික්ක වල පිහිටුවනු ලබන හෙළ බොජුන්හල් වලට යොමු කිරීම සිදු කරයි. මෙම ආයතන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු ගොවි කාන්තා කෘෂි ඒකකයේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ මේවා පවතින අතර පළාත් සභා මට්ටමින් ආරම්භ කර ඇති හෙළ බොජුන්හල් සඳහා සේවක පිරිස් පුහුණුව හා උපදේශන දායකත්වය පමණක් සිදු කෙරේ.

මෙම හෙළ බොජුන්හල් සංකල්පය ජනප්‍රිය වීමත් සමඟම ලංකාවේ ප්‍රධාන නගර කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් හෙළ බොජුන්නමින් ඇලවි සැල් ගණනාවක්ම ආරම්භ කර තිබීම ප්‍රසන්සනීය තත්ත්වයකි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීමේ මූලික අරමුණු කිහිපයක් සඳහන් කළ හැක. ඒ අතර,

 1. කාන්තාකෘෂිකර්මව්‍යාප්තිවැඩසටහනතුළින්කාන්තාවන්සඳහාකෘෂිකර්මයපාදකකරගත්රැකියාඅවස්ථාබිහිකිරීමහාකාන්තාවන්ගේව්‍යවසායකත්වහැකියාවදියුණුකිරීම.
 2. කාන්තාවන්ට මෙලෙස රැකියා අවස්ථා ලබා දීම මඟින් ස්ථාවර ආදායම් මාර්ගයක් කරා යොමු කර පවුලේ ආර්ථික ශක්තිය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවීම
 3. දේශීය ආහාර පරිභෝජනය සඳහා ජනතාව නැඹුරු කරලීම තුළින් අනාගත දරු පරපුර සඳහා නිවැරදි ආහාර රටාවක් හුරු කරවීම, කෘතිම ආහාර පරිභෝජන රටාවෙන් ජනතාව මුදාගැනීම, දේශීය නිෂ්පාදකයින් හා ගොවීන් දිරිගැන්වීම තුළින් නිෂ්පාදනය දිරිගැන්වීමපිටරටට ඇදීයන විදේශ විනිමය රටතුළ ඉතිරිකර ගැනීම.
 4. අපගේ ගිලිහී යන දේශීය ඉවුම් පිවුම් ක්‍රම හා ආහාර පිළිබඳ වත්මන් පරපුරේ උනන්දුව ඇති කිරීම හා ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීම.
 5. පාරිභෝගිකයන්ට සෞඛ්‍ය සම්පන්න, පිරිසිදු, රසකාරක වර්ණකාරක. කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය වලින් තොර, රසවත්, නැවුම් ආහාර වේලක් සහන මිළකට ලබාදීම ආදිය ඒ අතර ප්‍රධානවේ.
 6. ගොවිකාන්තා කාෂි ව්‍යාප්ති අංශය මඟින් හෙළ බොජුන්හල් ඇතිකර කාන්තා ව්‍යවසායකයින් බිහි කිරීම තුළින් නව රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය වීම තුල සංවර්ධන මාවතට නව ප්‍රවේශයක් නිර්මාණය වී තිබීම ප්‍රසන්සනීය තත්ත්වයක් සේ පෙන්වාදිය හැකිය.

හෙළ බොජුන්හල් ව්‍යාප්තිය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ඒකකය මඟින් මේවන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නගර කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් හෙළ බොජුන්හල් 15 ක් ආරම්භකර තිබේ. මෙමඟින් කාන්තා ව්‍යවසායකයින් විශාල සංඛ්‍යාවක් බිහිවී ඇති අතර අඛණ්ඩව ඉදිරියටත් මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා ප්‍රධාන නගර කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් හෙළ බොජුන්හල් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ හෙළ බොජුන්හල් පිහිටුවා ඇති ප්‍රධාන ස්ථාන

 1. ගන්නොරුව
 2. පේරාදෙණිය
 3. මහනුවර රථගාල ඉහළ මහල
 4. කුණ්ඩසාලය
 5. බත්තරමුල්ල
 6. නුවරඑළිය
 7. අම්පාර
 8. පොලොන්නරුව
 9. මහියංගනය
 10. අනුරාධපුරය (පුලියන්කුලම)
 11. පැල්වෙහෙර
 12. ලබුදූව
 13. බටඅත
 14. කෑගල්ල (පින්නවල)
 15. යාපනය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ හෙළ බොජුන්හල් පිළිබඳ වැඩි විස්තර පහත ලිපිනයට හෝ දුරකථන වලට ඇමතීමෙන් ලබාගත හැක.

කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ඒකකය,

ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව,

පේරාදෙණිය.

දුරකථන අංකය   :- 081-2384713

ෆැක්ස් අංකය     :- 081-2385654

 

 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ හෙළ බොජුන්හල් තුල පාරිභෝගික ප්‍රජාව වෙත මිළදී ගත හැකි සාම්ප්‍රදායික දේශීය ආහාර වර්ග     pdf