කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක සේවා ගණවල තනතුරු දරණ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු

 

 

 Covering Letter

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය

 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත

B අයදුම්පත

වාර්ෂික ස්ථානමාරු පිළිබඳ අභියාචනා 02 ආකෘති පත්‍රය