ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේ්‍වා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2146/22 හා 2019.10.22 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්

පත්‍රය මගින් ඇතුලත් කරනු ලැබූ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම

  1.  අයදුම්පත් පිළිබඳ නිවේදනය                                
  2. චක්‍ර ලේඛණය                                                    
  3. ශ්‍රී ලංකා කෘ.සේ 1 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම                
  4. ශ්‍රී ලංකා කෘ.සේ 11 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම