කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබද ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට (NVQ 5)
ඇතුලත් කර ගැනීම - 2020/2021

 

නාම ලේඛණය

 

2021 වර්ෂයට අදාලව යෝජිත වාර්ෂික ස්ථානමාරු දැනුම් දීම

කෘෂිකර්ම උපදේශක/පර්යේෂණ සහකාර තනතුරු දරණ නිළධාරීන්

 

2021 වර්ෂයට අදාලව යෝජිත වාර්ෂික ස්ථානමාරු දැනුම් දීමපිළිබඳ දැනුම් දීම

උක්ත කරුණට අදාල 

  1. 2021 වර්ෂයට අදාලව යෝජිත වාර්ෂික ස්ථානමරු දැනුම් දීම සංශෝධනය කිරීම(කෘෂිකර්ම උපදේශක)
  2. තෘෂි උපදේශක /පර්යේෂණ සහකාර/තාක්ෂණ සහායක තනතුරු දරණ නිළධාරීන්ගේ 2021 වර්ෂික ස්ථාන මාරු 2021.04.01 දින සිටක්‍රියාත්මක කෙරේ.
  3. තෘෂි උපදේශක /පර්යේෂණ සහකාර/තාක්ෂණ සහායක තනතුරු දරණ නිළධාරීන්ගේ 2021 වර්ෂික ස්ථාන මාරු සම්බන්ධ අභියාචනා භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2021.01.10 වේ.

තොරතුරු ලබා ගැනීමට යොමුවන්න. 

2021 වර්ෂයට අදාලව යෝජිත වාර්ෂික ස්ථානමාරු දැනුම් දීම

තාක්ෂණ සහායක (ව්‍යාප්ති/පර්යේෂණ/සිවිල්/විදුලි/යාන්ත්‍රික)