ප්‍රකාශනයන්ප්‍රකාශනය

ති‍බෙන නවතම පිටපත

පටුන

මිල(රු.)

මිලදී ගැනීම සඳහා සම්බන්ධ වියයුතු නිලධාරියා

නිෂ්පාදන වියදම් සමීක්ෂණ ප්‍රකාශන

2017/18 මහ

අතිරේක ආහාර භෝග, එළවළු හා අල භෝගවල නිෂ්පාදන වියදම්

එක් ඒකකයකට ලැබෙන ලාභ පිළිබද දත්ත

200

ඩබ්.එම්.යූ.පලිපාන, ආර්ථික විද්‍යා සහකාර

සමාජ ආර්ථික හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය, පේරාදෙණිය.

081-2388206

Agstat ප්‍රකාශන

2018

සමාජ ආර්ථික හා කෘෂිකාර්මික දත්ත

200

එම

භෝග ව්‍යවසායකත්ව -අයවැය වී හා අතිරේක ආහාර භෝග

2015

වී හා අතිරේක ආහාර භෝග සදහා කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව නිෂ්පාදන හා වියදම් දත්ත

100

හෝ

භෝග ව්‍යවසායකත්ව අයවැය - පලතුරු හා මල්

2017
පලතුරු හා එළවළු සදහා කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව දත්ත
250
මිලදී ගැනීමට දෙපාර්තමේන්තු අ‍ලෙවි පියස