පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවය

 

 

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ
පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවයපැළෑටි සංරක්ෂණ සේවයට පැවරී ඇති ප්‍රධාන වගකීම වනුයේ 1999 අංක 35 දරණ පැළෑටි සංරක්ෂණ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමයි.ආධුනික පළිබෝධකයෙකු රට ඇතුලට ඇතුළු වී බෝග වලට විනාශකාරී ලෙස හානි කිරීම ආරම්භ කල අවස්ථාවන් වල ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවය බැදී සිටී.පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් ලෙස පළිබෝධ හා රෝග පැතිරීම පාලනය,වී සහ එළවළු වැනි ක්ෂේත්‍ර බෝගයන්හි ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමමෙහෙයවීම හා ඇගයීම, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිපල් වල බීජ ගබඩා වල සිටින පළිබෝධ ධූමායනය මගින් පාලනය කිරීම, පළිබෝධනාශක හා පළිබෝධ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම.මෙයට අමතරව ජලජ වල් පැළෑටි සහ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍ර වල තිබෙන ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී ශාක වල බලපෑම පාලනය කිරීම, නිළධාරින් හා ගොවීන් පුහුණු කිරීම, නව පළිබෝධනාශක ඇගයීම, කෘෂිකාර්මික ‍බෝගයන්හි ශාක සෞඛ්‍ය තහවුරු කිරීම සදහා නිර්දේශිත කෘමිනාශකයන්හි කාර්යක්ෂමතාවය නැවත තහවුරු කිරීම ද පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවයේ වගකීම වේ. ජාත්‍යන්තර කෘෂි ජීව විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය සමඟ ඒකාබද්ධව ක්‍රියා කරන දැනට දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 21ක ක්‍රියාත්මක කර ඇති ස්ථිර බෝග සායන වැඩසටහන සංවිධානය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවයේ තවත් ප්‍රධාන කාර්යයක් වේ.

 

දැක්ම

ශාක ආරක්ෂණය තුලින් ජාතියේ සෞභාග්‍ය උදෙසා කෘෂිකාර්මික විශිෂ්ටත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම.

 

මෙහෙවර

1999 අංක 35 දරණ ශාක ආරක්ෂණ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පළිබෝධ පාලනය සදහා පරිසර හිතකාමී, කාර්යක්ෂම හා අඩුවියදම් තාක්ෂණයන් ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රචලිත කිරීම.
1. 1999 අංක 35 දරණ ශාක ආරක්ෂණ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම.
2. වී/එළවළු හා කොළ එළවළු වැනි ක්ෂේත්‍ර බෝගයන්හි ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම
3. පළිබෝධනාශක සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම
4. පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවයේ පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.
5. රජයේ ගොවිපල වල බීජ ගබඩාවන්හි ධූමායන කටුයුතු සිදු කිරීම.
6. ආක්‍රමණශීලී වල්පැළෑටි ජෛව පාලනය. සැල්වීනියා සහ ජපන්ජබර වල ජෛව පාලන කෘමී නියදි (Cytobagous salvinia, Neochetina bruchi) පවත්වා ගැනීම.
7. පළිබෝධ හා රෝග සුපරීක්ෂාව හා අනාවැකි පළකිරීම.
8. රජයේ ගොඩනැගිලි වල සිටින වේයන් පාලනය සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරින් පුහුණු කිරීම.
9. වී වගාවන්හි වෙල් මීයන් පාලනය.
10. ස්ථීර බෝග සායන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.
11. අත් පත්‍රිකා සැකසීම.


PPS Organogram

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

ආචාර්ය දයානි පෙරේරා
පැළැටි සංරක්ෂණ සේවය ප්‍රධාන කාර්යාලය
ගන්නෝරුව
පේරාදෙණිය
කාර්යාලීය: +94-81-2388316
ඊමේල් : dayanirenuka2014@yahoo.com


සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (සංව)

එන්.එච්.පි.නිමලානන්ද මහතා
Plant Protection Service
Maha Iluppallama
කාර්යාලීය : +94-25-2249260
ජංගම: 075-9747293
ඊමේල් : harithanimala@yahoo.com


සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (සංව)

ටි.එන්.ඉහලගමගේ මිය
පැළැටි සංරක්ෂණ සේවය ප්‍රධාන කාර්යාලය
ගන්නෝරුව
කාර්යාලීය : +94-81-2388316
ජංගම: 071-8241109
ඊමේල් : thusithaihalagamage@gmail.com

සංවර්ධන නිළධාරි

එන්.කේ.හපුකොටුව මිය
පැළැටි සංරක්ෂණ සේවය ප්‍රධාන කාර්යාලය
ගන්නෝරුව
කාර්යාලීය : +94-81-2388316
ජංගම: 071-7629931
ඊමේල් : nirmala@hawaii.edu


සංවර්ධන නිළධාරි

උදේනි පියතිස්ස මෙනවිය

පැළැටි සංරක්ෂණ සේවය ප්‍රධාන කාර්යාලය
ගන්නෝරුව
Office : +94-81-2388316
ජංගම: 071-8827312
ඊමේල් : udeni17piyatissa@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක

අනුෂා සාගරි මිය

පැළැටි සංරක්ෂණ සේවය ප්‍රධාන කාර්යාලය
ගන්නෝරුව
කාර්යාලීය : +94-81-2388316
ජංගම: 0710626723
ඊමේල් :

කෘෂිකර්ම උපදේශක

ඉන්ද්‍රානි පුස්සේගොඩ මිය

පැළැටි සංරක්ෂණ සේවය ප්‍රධාන කාර්යාලය
ගන්නෝරුව
කාර්යාලීය : +94-81-2388316
ජංගම: 0718237155
ඊමේල් :

කෘෂිකර්ම උපදේශක

චමින්ද ප්‍රේමරත්න මහතා

පැළැටි සංරක්ෂණ සේවය ප්‍රධාන කාර්යාලය
ගන්නෝරුව
කාර්යාලීය : +94-81-2388316
ජංගම: 0718308404
ඊමේල් : chamindapremarathne@yahoo.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක

සමුද්‍රා විජේකොන්

පැළැටි සංරක්ෂණ සේවය ප්‍රධාන කාර්යාලය
ගන්නෝරුව
කාර්යාලීය : +94-81-2388316
ජංගම: 0714866750
ඊමේල් :

ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාළනය