කෘෂි කාලගුණික දත්ත ලබාදීම

 

 • සුදුසුකම්

                  අවශ්‍යතාවය ඇති ඕනෑම අයෙකුට

 

 • ඉල්ලූම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

                  (ඉල්ලූම්පත් ලබා ගත හැකි ස්ථාන, ඉදිරිපත් කළ යුතු ස්ථානය, කවුන්ටරය හා වේලාවන්)

 

      විස්තර සහිත ලිපියක් මගින් පහත සදහන් ලිපිනයට යොමු කිරීමෙන් සේවාව ලබාගත හැක

                  අධ්‍යක්ෂ,
                  ස්වාභාවික සම්පත් කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය,

                  සරසවි මාවත, පේරාදෙණිය.

 

 • ඉල්ලූම්පත් ලබා ගත හැකි ස්ථාන :-

                අදාල නැත

 

 • ඉල්ලූම්පත් ලබා ගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු. :-

                  අදාල නැත

 

 • ඉදිරිපත් කළ යුතු වේලාවන් :-

                  සතියේ දිනවල කාර්යාලයීය වේලාවන් පෙ.ව. 8.30 - ප.ව.4.15 දක්වා

 

 • සේවාව ලබා ගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු

                  නැත

 

 • සේවාව ලබා දීමට ගත වන කාලය (සාමාන්‍ය සේවා හා ප්‍රමුඛ සේවා)

    උපරිම සති 02

 

 • අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියකියවිලි

                  අදාල නැත

 

 • සේවා භාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

 

තනතුර

නම

අංශය

දුරකථනය

ෆැක්ස්

ඉ-මේල්

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුන්‍යවර්ධන

 

081-2388355

081-2388355

nrmcdoa@sltnet.lk

 

 • ව්‍යතිරේක හෙවත් ඉහත අවශ්‍යතාවලින් බැහැර වන අවස්ථා හා විශේෂ තොරතුරු

 

 

 • ඉල්ලූම්පත් ආකෘතිය (ආකෘති පත්‍රයක් අමුණන්න)

 

 

 • සම්පූර්ණ කරන ලද ආදර්ශ ඉල්ලූම්පත (සම්පූර්ණ කරන ලද ආකෘති පත්‍රයක් අමුණන්න)