RARDC - ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා
සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ARS - කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය

ARU - උපයෝගිතා පර්යේෂණ ඒකකය

HRF - උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ ගොවිපල

ROIC – ස්ථානභාර පර්යේෂණ නිළධාරි

OIC – ස්ථානභාර නිළධාරි

FM – ගොවිපල කළමනාකරු