කොම්පෝස්ට් හි තිබිය යුතු තත්ත්ව හා ඇසුරුම් පිළිබඳ තොරතුරු

 1. භෞතික ලක්ෂණ :
 • පැහැය :දුඹුරු/අළු පැහැයට හුරු තද කලු පැහැයක් තිබිය යුතුය.
 • ගබඩා කල හැකි කාලය :කාමර උෂ්ණත්වයේ අවම ලෙස මාස 12 ක් පමණ ගබඩා කර තබා ගතහැකි විය යුතුය.
 • තෙතමනය:වියළි බරෙන් 25% කට වඩා තෙතමනය නොතිබිය යුතුය.
 • දුඟඳ :අප්‍රසන්න දුඟඳක් නොතිබිය යුතුය.
 • අංශු වල ප්‍රමාණය :මි.මී. 4 (Mesh No.04) දැලෙන් හැලූ විට 2% කට වඩා දැලේ ඉතිරි නොවිය යුතුය.
 • වැලි ප්‍රමාණය :වැලි 10% කට වඩා අන්තර්ගත නොවිය යුතුය.

 1. රසායනික ලක්ෂණ :
 • කාබන් නයිට්‍රජන් අතර අනුපාතය :10 - 25 දක්වා තිබිය යුතුය
 • පී.එච් අගය :6.5 - 8.5 විය යුතුය
පෝෂ්‍ය පදාර්ථ : නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය

1.0

ගුණාංග

මුළු බරෙන් තිබිය යුතු අවම ප්‍රමාණය (%)

කාබන් ප්‍රමාණය

20

පොස්පරස් ප්‍රමාණය ,P2O5ලෙස

0.5

පොටෑසියම් ප්‍රමාණය ,K2Oලෙස

1.0

මැග්නීසියම් ප්‍රමාණය,MgO ලෙස

0.5

කැල්සියම් ප්‍රමාණය,CaO ලෙස

0.7

 
බැර ලෝහ

බැර ලෝහය

 

තිබිය හැකි උපරිම ප්‍රමාණය(දශ ලක්ෂයකට කොටස්)

කැඩ්මියම් (Cd)

10

ක්රෝමියම් (Cr)

1000

තඹ (Cu)

400

ඊයම් (Pb)

250

රසදිය (Hg)

02

නිකල් (Ni)

100

තුත්තනාගම් (Zn)

1000

 1. අහිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් :සැල්මොනෙල්ලා හා කෝලයි ආකාරයේ බැක්ටීරියා අන්තර්ගත නොවිය යුතුය.
 1. ඇසුරුම් :පොලි ප්‍රොපලීන් බෑගයක ඇතුළත මිලි මයික්‍රෝන 37.5 අවම ඝනකමක් සහිත පොලිතීන් ආවරණයක් තිබිය යුතුය.පොහොර වල බර කි.ග්‍රෑ. 1 , කි.ග්‍රෑ. 2 , කි.ග්‍රෑ. 5 , කි.ග්‍රෑ. 10 , කි.ග්‍රෑ. 20 , කි.ග්‍රෑ. 25 සහිත බෑග් විය හැකිය.
ඇසුරුමෙහි ප්‍රදර්ශණය විය යුතු කරුණු :
 • නිෂ්පාදකයාගේ නම හා ලිපිනය
 • වෙළඳ නාමය හා වෙළඳ ලකුණ
 • නිෂ්පාදිත දිනය
 • ශුද්ධ බර (කි.ග්‍රෑ.)
 • ගබඩා කිරිමට හා පාවිච්චි කිරිමට උපදෙස්
 • භාවිතා කල ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය
 • කල් ඉකුත්වන දිනය
 • තෙතමනය
 • N , P2O5 ,k2O හා කාබන් ප්‍රමාණය (Organic Carbon)ප්‍රතිශතයක් ලෙස
 • පැටවීමේදි හා බෑමේදී ඇමුණුම් කොකු භාවිතා නොකරන්න යන පාඨය(Use no hooks)