අධ්‍යක්‍ෂක
ආචාර්ය A.M පෙරේරා මිය

077-2648304
025-2249177
malima60@yahoo.comඅතිරේක අධ්‍යක්‍ෂක

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ- කීට විද්‍යා
ආචාර්ය.K.N.C. ගුනවර්ධන මිය
071-8157484 nishanthigun@yahoo.com

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ - ශෂ්‍ය විද්‍යා
ආචාර්ය.M.A.P.W.K.මලවිආරච්චි මයා 071-8156803

wmalavi@yahoo.com

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ -
ශාක අභිජනන
ආචාර්ය. K.N කන්නන්ගර මයා

077-4072432
kannangarakn@yahoo.com

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ - පාංශු විද්‍යා
ආචාර්ය. M.S. නිජමුදීන් මයා
0714456677 0759749185 msnija66@yahoo.com


 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ) - ලූණු අභිජනන
M.G.S.P. පතිරණ මිය
071-8125654 sudarshani.pathirana@yahoo.com

 

ADA (Res.) -
Maize Breeding
Mrs. W.M.R. Kumari 071-8392006 kranjala@yahoo.com

 

ADA (Res.) - Soil & Water Management
Mr. R.A.C.J. Perera
071-8248635 chamilapere@yahoo.com
 

 

ADA (Res.)
Onion Breeding

Mr. B.I. Hettiarachchi 077-6948961 buddhikaihetti@gmail.com

 

ADA (Res.)  Agronomy
Mr. R.L.Senanayake 0779027794 0759749187 ravisena@gmail.com

 

ADA (Res.) - Agronomy & Crop  Physiology
Ms. K.H.S.T. Deshabandu 071-4430244 khstdeshabandu@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ADA (Res.) - Chilli Breeding
Ms. H.M.S.N. Herath
077-9907891 075-9749197 shalikahmsn@gmail.com
 

 

ADA (Res.)
Plant pathology
Mrs. W.M.K. Franando 
071-5343644
075-9749184
menukrisha@yahoo.com

 

ADA (Res.)
Mungbean & Blackgram Breeding
Mrs. M.J.M.P. Kumararathna
071-6644632
075-9749268
priyanthikumara@yahoo.com

 

ADA (Res.) Bio-technology
Ms. W.AR. Dhammika
071-3541760
075-9749193 dhammikasI05@yahoo.com

 

ADA (Res.)Agronomy
Ms. H.M.P.T.K. Hettigedara
071-8139392 hettigedara64@yahoo.com

 

ADA (Res.) - Cowpea & Soybean Breeding
Ms. N.H.M.S. Chithrapala 071-4471408 075-9749230 madusajani@yahoo.com

 

 

 

 

             

 

 

 

 

ADA (Dev.)
Mr. W.A.S. Vijitha Kumara
071-2618730 075-9749196
vijithakumara25@gmail.com


PA
Mr. N.A.P.S.J. Upashantha
071-8272318 nissankaarachchi@yahoo.com

PA
Mr. I.BJ. Bandara
071-8280982
irugal@yahoo.com
FM
Ms. D.M.K. Ramyalatha
077-1672700
dmkrammya@gmail.com

AI
Mrs. M.A. N. Devika
070-4539712
nilminidevikama35@gmail.com

AI
Mrs. U.G.P. Pushpakumari
075-9749182
paramibhagya2003@gmail.com

AI
Mr. G.S.K. Siriwardana
071-5856884
sasindukaushalya67@gmail.com

AI
Mrs. A.G.R.T. Ranasinghe
078-5326893

AI
Mrs.I.G.M.N. Senarathna
070-5583781
madhushaninishangika@gmail.com


RA
Mrs.R.R.P.S.Ariyawansha
075-9749239
shiromalaariyawansha@gmail.com

RA
Miss.D.M.J.K.Disanayaka
077-4424627
jayamini19680624@gmail.com

AI
Mrs. U.G.P. Pushpakumari
075-9749182
paramibhagya2003@gmail.com


TA
Mr.R.N.Gunapala
071-9749240
roshannalinda@gmail.com

TA
Mrs.M.I.Wickramasingha
071-9975484
induniwickramasingha@gmail.com

TA
Mr.S.A.Irosh
071-2302398
iroshabeyrathna1990@gmail.com