Director
Mrs. K.N.C. Gunawardena
071-8157484 nishanthigun@yahoo.com

  

 

Principle Agriculture Scientist- Agronomy
Dr.M.A.P.W.K.Malaviarachchi 071-8156803

wmalavi@yahoo.com

 

Principle Agriculture Scientist-
Plant Breeding
Dr. K.N Kannangara
077-4072432
kannangarakn@yahoo.com

 

Principle Agriculture Scientist - Soil Fertility 
Dr. M.S. Nijamudeen 0714456677 0759749185 msnija66@yahoo.com
ADA (Res.) - Onion Breeding
Mrs. M.G.S.P. Pathirana
071-8125654 sudarshani.pathirana@yahoo.com

ADA (Res.) -
Maize Breeding
Mrs. W.M.R. Kumari 071-8392006 kranjala@yahoo.com

ADA (Res.) - Soil & Water Management
Mr. R.A.C.J. Perera
071-8248635 chamilapere@yahoo.com

ADA (Res.)
Onion Breeding

Mr. B.I. Hettiarachchi 077-6948961 buddhikaihetti@gmail.com

ADA (Res.) Agronomy
Dr. R.L.Senanayake 0779027794 0759749187 ravisena@gmail.com

ADA (Res.) - Agronomy & Crop Physiology
Ms. K.H.S.T. Deshabandu 071-4430244 khstdeshabandu@yahoo.com


ADA (Res.) - Chilli Breeding
Ms. H.M.S.N. Herath
077-9907891 075-9749197 shalikahmsn@gmail.com

ADA (Res.)
Plant pathology
Mrs. W.M.K. Franando
071-5343644
075-9749184
menukrisha@yahoo.com

ADA (Res.)
Mungbean & Blackgram Breeding
Mrs. M.J.M.P. Kumararathna
071-6644632
075-9749268
priyanthikumara@yahoo.com

ADA (Res.) Bio-technology
Ms. W.AR. Dhammika
071-3541760
075-9749193 dhammikasI05@yahoo.com

ADA (Res.)Agronomy
Ms. H.M.P.T.K. Hettigedara
071-8139392 hettigedara64@yahoo.com

ADA (Res.) - Cowpea & Soybean Breeding
Ms. N.H.M.S. Chithrapala 071-4471408 075-9749230 madusajani@yahoo.com

ADA (Dev.)
Mr. W.A.S. Vijitha Kumara
071-2618730 075-9749196
vijithakumara25@gmail.com


PA
Mr. N.A.P.S.J. Upashantha
071-8272318 nissankaarachchi@yahoo.com

PA
Mr. I.BJ. Bandara
071-8280982
irugal@yahoo.comRA
Mrs.R.R.P.S.Ariyawansha
075-9749239
shiromalaariyawansha@gmail.com

RA
Miss.D.M.J.K.Disanayaka
077-4424627
jayamini19680642@gmail.com


RA
Mrs.G.H.K.De Silva
071-8165766
krishanthiag@gmail.com

RA
Mrs.P.N. Deniyagedara
070-2302220
preethikadeniyagedare@gmail.com

RA
Mr.E.M.S.P.Ekanayaka
071-8006918
emsprasanna@gmail.com

RA
Mr.H.G.B.P.Darshana
071-8445323
hgpragee@gmail.comRA
Miss.J.S.M.D.L.Wijerathna
071-3888580
dhanujsm1990@gmail.com

RA
Miss.S.M.A.O.Nadeeshani
071-7081941
onadeeshani@gmail.com

RA
Mrs.P.A.I.Sandaruwani
071-3624182
sandaru.124@gmail.com
RA
Mr.D.K.M.G.B.P.Jayasundara
071-3623988
buddhikapjayasundara@gmail.com
RA
Mrs.P.P.G.W.L.Premachandra
071-1510717
wasanalakmalin@gmail.com

RA
Mrs.M.R.C.Perera
071-3795078
randimachathu99@gmail.comRA
Mr.I.M.N.S.Ilangakoon
0710537771
nuwanilangakoon@gmail.com

RA
Mr.W.M.K.P.W.Bandara
078-3886930
bandarakasun820@gmail.com


RA
Mr.P.G.S.D.Gunasena
071-7214675
susan87uwu@gmail.com

RA
Miss.E.M.P.S.Ekanayaka
071-1883998
ekanayakeps91@gmail.com

RA
Miss S.R.G.H.S.M.Jayarathna
075-2376545
hasifdo203@gmail.com

RA
Mr.T.M.W.R.T.B.Disanayaka
071-2110436
roshanthilankadissa@gmail.com
RA
Mrs.J.B.D.Y.Thilakarathna
071-1635101
diliniyashoda@gmail.com

RA
Mr.W.M.K.B.Wanninayaka
077-6002726
wmkbw@yahoo.com
FM
Ms. D.M.K. Ramyalatha
077-1672700
dmkrammya@gmail.com

AI
Mrs. M.A. N. Devika
070-4539712
nilminidevikama35@gmail.com

AI
Mrs. U.G.P. Pushpakumari
075-9749182
paramibhagya2003@gmail.com

AI
Mr. G.S.K. Siriwardana
071-5856884
sasindukaushalya67@gmail.com

AI
Mrs. A.G.R.T. Ranasinghe
078-5326893

AI
Mrs.I.G.M.N. Senarathna
070-5583781
madhushaninishangika@gmail.com


TA
Mr.R.N.Gunapala
071-9749240
roshannalinda@gmail.com

TA
Mrs.M.I.Wickramasingha
071-9975484
induniwickramasingha@gmail.com

TA
Mr.S.A.Irosh
071-2302398
iroshabeyrathna1990@gmail.com