திருமதி. B.A.H பமுனுஆரச்சி
பிரதான விவசாய விசேடத்துனர்
(விவசாயக் கல்வி) / பி.வி.ப (கல்வி) பதில்

திரு. K.B குணரத்ன
பி.வி.ப பயிற்சி / உ.வி.ப (இ.வி.க)

திரு. I.M.N சந்திரசிறி
பிரதான விவசாய விசேடத்துனர்
(பயிற்சி முறைமை)

திருமதி. D.S ரணதுங்க
பிரதான விவசாய விசேடத்துனர்
(உணவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் போசணை)திருமதி. A.K ஜயவர்தன
உ.வி.ப (பரீட்சை)

திருமதி. K சீதா வயலட்
உ.வி.ப (பரீட்சை)

திரு. W.R.W.M.S.N.P வீரகோன்
உ.வி.ப (அபிவிருத்தி)

திருமதி. H.R.U.T எரபுதுபிடிய
உ.வி.ப (அபிவிருத்தி)

திருமதி. C.M. ஹெட்டியராச்சி
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்


திருமதி. R.R.M.R.M.R.K ஹேன்தெனிய

பி. மு. உ.


திரு. சரத் ஆனந்த
பி. மு. உ. (நிதி)

திரு. K.M.M.P. ரத்னாயக
மொழிபெயர்ப்பாளர்

திருமதி. L.P.C.D. கருணாநந்த
த.தொ.உ

Ms. Hemamala P.S
Public Management Assistant

Ms. Dharmalatha H.W.P.K
Public Management Assistant

Ms. Samarasinghe S.M.S
Public Management Assistant

Ms. Kalyani Menike R.M
Public Management Assistant

Ms. Ihalegedara P
Public Management Assistant

Mr. Wijewardhana B.G.S
Public Management Assistant

Ms. Wijesundara W.M.K.N
Public Management Assistant

Ms. Dassanayake S.D.K
Public Management Assistant

Ms. Senanayake S.P.N.H
Public Management Assistant

Ms. Bopagamage N.M
Public Management Assistant

Ms. Nissanka N.A.P.C
Public Management Assistant

Ms. Wijesinghe W.G.R.P
Public Management Assistant

Mr. Athauda A.M.G.T
Public Management Assistant

Ms. Jayasinghe V.M
Public Management Assistant

Mr. Athukorala K.A
Public Management Assistant

Mr. Jayathilaka W.M
Public Management Assistant

Mr. Marasinghe C.P
Public Management Assistant

Ms. Rangama R.G.G.K
Public Management Assistant

Ms. Nasmitha M.N.F
Public Management Assistant