சேவைக் கால பயிற்சி நிலையம்


மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம்


இலங்கை விவசாயக் கல்லூரிகள்பண்ணை இயந்திர பயிற்சி நிலையம்


விவசாய தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி மற்றும் தகவல் சேவை


பூங்கனியியல் பயிர் பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிலையம் - பிபிலை


விவசாய விரிவாக்கல் மாகாண இடை கடமை பிரதேசங்கள்


காலநிலை சார் பேண்தகு விவசாயம் மற்றும் நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவம்