බී.ඒ.එච්. බමුණුආරච්චි මිය
ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ
(කෘෂිකර්ම අධ්‍යාපනය)

කේ.බී.ගුණරත්න මයා
කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පුහුණු /
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

අයි.එම්.එන්.චන්ද්‍රසිරි මයා
ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ
(පුහුණු ක්‍රමවේද)

ඩී.එස්.රත්නසිංහ මිය
ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ
(ආහාර තාක්ෂණය සහ පෝෂණය)

ඒ.කේ.ජයවර්ධන මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (විභාග)

කේ. සීතා වයලට් මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(විභාග)

ඩබ්.ආර්.ඩබ්.එම්.එස්.එන්.පී. වීරකෝන් මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(සංවර්ධන)

එච්.ආර්.යූ.ටී. එරබදුපිටිය මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(සංවර්ධන)

ඒ. එස්.එම්. රොෂාන් මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

එල්.කේ.එස්.ටී. කුමාර මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

ඒ.එම්.ඩී.අතපත්තු මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (මී මැසි පාලනය)

කේ.ජී.එම්.කරුණාරත්න මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(සංවර්ධන)

ඒ.එම්.බී.එන්.අබේසිංහ මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(සංවර්ධන)

ඒ.ඩබ්.ටී.ඩී. ධර්මසේන මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(සංවර්ධන)

සී.එම්.හෙට්ටිආරච්චි මිය
පරිපාලන නිලධාරි

ආර්.ආර්.එම්.ආර්.එම්.ආර්.කේ.හේන්දෙණිය මිය
ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

සරත් ආනන්ද මයා
ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)

කේ.එම්.එම්.පී.රත්නායක මයා
භාෂා පරිවර්තක

එල්.පී.සී.ඩී. කරුණානන්ද මිය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී

පී.එස්.හේමමාලා මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

එච්.ඩබ්.පී.කේ.ධර්මලතා මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

එස්.එම්.එස්. සමරසිංහ මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

ආර්.එම්. කල්යාණි මැණිකේ මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

පී.ඉහලේගෙදර මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

බී.ජී.එස්. විජේවර්ධන මයා
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

ඩබ්.එම්.කේ.එන්.විජේසුන්දර මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

එස්.ඩී.කේ.දසනායක මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

එස්.පී.එන්.එච්.සේනානායක මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

එන්.එම්.බෝපගමගේ මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

එන්.ඒ.පී.සී. නිස්සංක මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

ඩබ්.ජී.ආර්.පී.විජේසිංහ මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

ඒ.එම්.ජී.ටී.අතාවුද මයා
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

වී.එම්.ජයසිංහ මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

කේ.ඒ.අතුකෝරල මයා
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

ඩබ්.එම්.ජයතිලක මයා
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

සී.පී.මාරසිංහ මයා
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

ආර්.ජී.ජී.කේ.රංගම මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

එම්.එන්.එෆ්.නස්මිතා මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර