කෘෂි ව්‍යවසායකයින් බවට පත්වීමට උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන් සඳහා හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන්

  • කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා තොරතුරු සේවය විසින් සෑම වසරකම කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන පාඨමාලා සංවිධානය කර පවත්වන ලදී. සාර්ථක කෘෂි ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත්වීමට අවශ්‍ය න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික අංශ පිළිබඳව දැනුම ලබාදෙන විවිධ මොඩියුල 20ක් තිබේ. මෙම මොඩියුල මගින් ගොවිපළ වගාව, අගය එකතු කිරීම, විභව කෘෂි ව්‍යාපාර හඳුනා ගැනීම සහ ව්‍යාපෘති යෝජනා ලිවීම වැනි විශාල පරාසයක් ආවරණය කරයි. මෙම වැඩසටහන යටතේ පුහුණුවන්නන් 560 දෙනෙකුට (මිනිස් දින 953) පුහුණුව ලබා දෙන ලදී. විභව ව්‍යවසායකයින් සඳහා වාණිජමය වශයෙන් වටිනාකමක් සහිත කෘෂි ව්‍යාපාර පදනම් කරගත් ව්‍යාපෘති යෝජනා 75ක් ඉල්ලීම මත නිකුත් කරන ලදී.

ගොවිපළ සංවර්ධනය සහ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධනය තාක්ෂණික උපදේශන සේවා වැඩසටහන්

  • කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධනය හා තොරතුරු සේවය මගින් ඌන උපයෝජිත වාණිජමය මට්ටමේ ගොවිපළ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සහාය ලබාදිණි. දේපලෙහි වත්මන් තත්ත්ව පිළිබඳ විස්තර සහ සිය කැමැත්ත දක්වමින් හිමිකරුට විධීමත් ඉල්ලීමක් ඉදිපත් කළ හැකිය. ඉන්පසු මෙම ආයතනය විසින් හිමිකරුගේ කැමැත්ත පරිදි ගොවිපළට ගොස් අපේක්ෂිත නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික නිර්දේශ ලබාදීම සඳහා විශේෂඥ කණ්ඩායමක් තෝරා දෙනු ලැබේ.