ටෙරා මීටර් පිලිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

කෘෂිකාර්මික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව
කෘෂිකර්ම පීඨය
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
04,05/12/2017