නිට්ටඹුව හෙළ බොජුන්හල විවෘත්‍ර කිරීම
මහනුවර රෝහල හෙළ බොජුන්හල විවෘත්‍ර කිරීම
බටඅත හෙළ බොජුන්හල විවෘත්‍ර කිරීම
බත්තරමුල්ල හෙළ බොජුන්හල විවෘත්‍ර කිරීම
ලබුදූව හෙළ බොජුන්හල විවෘත්‍ර කිරීම
පැල්වෙහෙර හෙළ බොජුන්හල විවෘත්‍ර කිරීම
හෙළ බොජුන්හල විවෘත්‍ර කිරීම - (20.03.2015)