ජාතික රටකජු නිෂ්පාදන වැඩසටහන

ශ්‍රි ලාංකීය ජනතාව අතර ජනප්‍රිය රනිල බෝගයක් වන රටකජු අරචිස් හයිපොගියා (Arachis hypogoea) යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. මෙය ලෙගියුම් (legume) කුලයට අයත් බෝගයකි.

රටකජු ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ආහාර බෝග පහළොවෙන් එකක් වන අතර, ලොව පුරා වගා කරන ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළ තුළ ඇති ඉහළ පෝෂණීය අගයක් සහිත ආහාරයක් වේ. මෙම බෝගය පාංශු ඛාදනයට ඔරොත්තු දේ. 48% ක මේද ප්‍රමාණයකුත් 20% ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයක්ද ලබා ගත හැකි ආහාරයක් ලෙස රටකජු හඳුන්වා දිය හැකිය.

ශ්‍රි ලංකාවේ වියළි කලාපයේ සහ අතරමැදි කලාපයේ මහ කන්නයේ දී වර්ෂා පෝෂිත තත්ත්ව යටතේ උස්බිම් වලද, ජල සම්පාදිත තත්ත්ව යටතේ කුඹුරු ඉඩම් වල යල කන්නයේදී ද රටකජු වගා කරයි. රටකජු වගාව ප්‍රධාන වශයෙන් මොනරාගල, මුලතිව්, කුරුණෑගල, අම්පාර, වව්නියාව, පුත්තලම සහ අනෙකුත් වියළි කලාපීය දිස්ත්‍රික්ක වල ව්‍යාප්තව ඇත.

මනා ජල වහනයක් සහිත වැලි ලෝම පස වඩාත් සුදුසු වේ. පසේ තිබිය යුතු Ph අගය 6.5 - 7.0 පමණය.

 • ජාතික අවශ්‍යතාවය (මෙ. ටො.) 27,481 (2011 - 2015 සාමාන්‍ය)
 • ජාතික නිෂ්පාදනය (මෙ. ටො.) 24,039 (2011 - 2015 සාමාන්‍ය)
 • අපේක්ෂිත නිෂ්පාදනය (මෙ. ටො.) 34,390 (2017)
 • ආනයනික ප්‍රමාණය (මෙ. ටො.) 2,439 (2011 - 2015 සාමාන්‍ය)
 • ආනයනික (කි. ග්‍රෑ. 01 ක ) මිල රු: 67 (2016)
 • සාමාන්‍ය අස්වැන්න (හෙක්. 01 ට මෙ. ටො.) 1.61 (2015)
වගා කරනු ලබන බිජ ප්‍රභේද
 • තිස්ස
 • වලවේ
 • ඉන්දි
 • ටිකිරි
 • ANK G 1
 • රෙඩ්ෂ් පැනිෂ්
නිෂ්පාදන අස්වනු කි. ග්‍රෑ. 01ක මිල (සාමාන්‍ය) රු: 190.00 - 210.00 අතර වේ.