ඉංජිනේරු අංශයෙන් සැපයෙන සේවා

ඉංජිනේරු අංශය ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සහ අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම, වැඩකටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම හා වාහන, උපකරණ සහ යන්ත්‍ර සූත්‍ර අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු පරීක්ෂා කර බලා නිර්දේශ කිරීම මඟින් කාෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයතන, මධ්‍යස්ථාන හා ඒකක ගණනාවකට සහා ලබා දුනි. අබලි වාහන, යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ උපකරණ පරීක්ෂා කිරීම ද තාක්ෂණික ඇගයීම් කටයුතුවල දී ක්‍රියාකාරීව නිරත වීම සහ ටෙන්ඩර් මණ්ඩලවලට උපදේශක සේවා සැපයීම ද මෙම අංශය මඟින් සිදු කෙරිණි.