කුණ්ඩසාලේ පානීය ජල සැපයුම් ක්‍රමය

මෙම ඉංජිනේරු අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය දිනපතා මහවැලි නදියේ ජලය ගැලුම් 200,000ක් පමණ පොම්ප කරයි. ජල පොම්පාගාරය දිනකට පැය 18ක් ක්‍රියාත්මක වන අතර එහි බලශක්ති පරිභෝජනය කි.වො. 60ක් පමණ වේ.මෙම ජලය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින විවිධ ආයතනවලට මෙන්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නොවන පරිශ්‍රවලට ද සපයනු ලැබේ. වසර මුළුල්ලේම පානීය සහ ගෘහස්ථ අවශ්‍යතා සඳහා ක්ලෝරීන් එක් කරන ලද ජලය සැපයෙන අතර නියං සමයේ දී අවශ්‍යතාවය අනුව කෘෂිකාර්මික ගොවිපලෙහි ඇති වැවට ද ක්ලෝරීන් රහිත ජලය සපයනු ලැබේ.