මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • මුලධනවත්කම් ප්‍රසම්පාදනය

අ) සිවිල් ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම්

ආ) යන්ත්‍ර සූත්‍ර වාහන සහ කාර්යාල උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය

  • යටිතල පහසුකම් නඩත්තු කිරීම

අ) ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහ

ආ) වාහන සහ යන්ත්‍ර සුත්‍ර

ඇ) කාර්යාල උපකරණ

  • වෙනත් සේවා

අ) කුණ්ඩසාලේ පානීය ජල සැපයුම් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම

ආ) කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම අංශ වලට ඉංජිනේරු උපදේශක සේවාවන් සැපයීම

ඇ) ශීත කාමර, ඇසුරුම් කාමර සහ සැකසුම් කිරීමේ ඒකක ආදිය ස්ථාපිත කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම

ඉංජිනේරු අංශය විසින් ඉටු කරන සේවා වැඩි දියුණු කර ව්‍යාප්ත කිරීම පිණිස ස්ථාන 05ක (කුණ්ඩසාලේ, පොළොන්නරුව, සීතාඑළිය, අඟුණකොලපැළැස්ස, ‍සහ පේරාදෙණිය) ප්‍රාදේශීය යාන්ත්‍රික වැඩපලවල් පිහිටුවා ඇත. මෙම වැඩපලවල් මඟින් ඉටුකෙරෙන ප්‍රධාන කාර්යයන් වනුයේ වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම සහ සේවා කිරීමයි. ඊට අමතරව ප්‍රදේශයේ සිවිල් ඉංජිනේරුමය අවශ්‍යතාවයන් සම්බන්ධයෙන් කාර්යක්ෂමව කටයුතු කිරීම පිණිස වැඩ පරීක්ෂකවරු ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලට යොදවා ඇත.