ගොවිපල යාන්ත්‍රික පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය
මහඉලුප්පල්ලම

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු වැඩපල
කුණ්ඩසාලේ

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු වැඩපල
අඟුණකොලපැළැස්සප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු වැඩපල
පොළොන්නරුව

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු වැඩපල
සීතාඑළිය

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු වැඩපල

පේරාදෙණිය