விவசாய திணைக்களத்தில் முதன்மை தொழில்நுட்ப துறை (PL2)சேவை பிரிவில் வெற்றிடம்

 

  • விண்ணப்பம் - திறந்த     pdf

 

  • விண்ணப்பம் - வரையறுத்த     pdf

 

 

 

 

PL-2 பதவிகளுக்கு ஆட் சேர்த்துக் கொள்வதற்கான கல்வித் தகைமைகள் மாற்றத்துக்குள்ளாக்கப்படுதல்.

 

pdf