பீடைக்கொல்லிகளை பதிவு செய்தல்
pdf பீடைக்கொல்லிகளை பதிவுசெய்வதற்கான விண்ணப்பம்
pdf பீடைக்கொல்லிகளை மீள பதிவுசெய்வதற்கான விண்ணப்பம்
pdf பீடைக்கொல்லிகளை ஏற்றுமதி செய்வதற்கான விண்ணப்பம்
pdf நுளம்புச்சுருள்/ நுளம்பு கொல்லிகள் ஆகியவற்றின் தகவுத்திறனை சோதனையிடுவதற்கான விண்ணப்பம்
pdf தாவர தடுப்புக்காப்பு நடைமுறை
   
   வழிச்சுட்டிகள்
pdf தாவரங்கள், தாவரங்களின் உற்பத்தி மற்றும் உயிரினங்களின் இறக்குமதி.
pdf  தாவரங்கள், தாவரங்களின் உற்பத்தி மற்றும் உயிரினங்களின் இறக்குமதி ஆகியவற்றை  மேற்கொள்ளும் பொதுவான நடைமுறை.
   
  விண்ணப்பங்கள்
pdf தாவர பொருட்கள், விதைகள், மற்றும் தாவர உற்பத்திகள் ஆகியவற்றை இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளும் விண்ணப்பம்.
pdf மண் இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளும் விண்ணப்பம்.
pdf (a) உயிரிணங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளும் விண்ணப்பம்.
pdf (b) தடுப்புக்காப்பிற்கு அனுமதி பெற்றுக்கொள்வதற்கான தரவுகள்.
pdf விவசாய இரசாயன விற்பனை, தொழில்நுட்ப சான்றிதழ் பயிற்சிநெறியிற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய விண்ணப்பப்படிவம்
pdf பீடைகொல்லி விற்பனை நிலையங்களின் உரிமையாளர்களுக்கு அல்லது அவரது பிரதிநிதிக்கு வழங்கப்படும் கடிதம்
  அனுமதிப்பத்திரங்கள்
pdf தாவரங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கான அனுமதிப்பத்திரம்
pdf புதிய பழ வகைகளை இறக்குமதி செய்வதற்கான அனுமதிப்பத்திரம்
  அத்தாட்ச்சிப்படுத்தல்கள்
pdf சுகாதாரச்சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்
pdf சுகாதாரச்சான்றிதழ்
pdf மீண்டும் ஏற்றுமதி செய்வதற்கான சுகாதாரச்சான்றிதழ்

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042