2017 ජනවාරි/පෙබරවාරි මාස සදහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමෙන්තුවේ ස්වභාවික සම්පත් කළමණාකරන මධ්‍යස්තානය මගින් නිකුත් කරන ලද කාලගුණ අනාවැකිය.

pdf