1920 කෙටි පණිවුඩ සේවාව(SMS)

  • ගොවි ජනතාවගේ ලගම මිකුරා වෙමින් 1920 ගොවි සහන සරණ සේවය තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබමින් කෘෂිකාර්මික තොරතුරු හා ගැටළුවලට විසදුම් ලගාකර දීමේ E SMS සේවාව හදුන්වාදී ඇත.ඔීනෑම දුරකථන අංකයකින් ඔබගේ
  • නම
  • ලිපිනය
  • ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය
  • ගැටළුව
  • 1920ට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් යොමුකරන්න

කෘෂි FM වැඩසටහන SMS

කාළගුණික තොරතුරු ලබාගැනීම