ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ / ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ/ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

 

pdf

 

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය         pdf

 

 

1. SELECTION CRITERIA FOR DIRECTOR &  ADDITIONAL  DIRECTOR  (Total marks 100)         pdf

 

2. SELECTION CRITERIA FOR DISTRICT DIRECTOR OF AGRICULTURE (Total marks 100)         pdf 

 

3. SELECTION CRITERIA FOR PRINCIPLE AGRICULTURE SCIENTIST (Total marks 100)            pdf

 

4. SELECTION CRITERIA FOR PRINCIPLE AGRICULTURIST (Total marks 100)                         pdf