බම සකස කරම

බිම් සකස් කිරීම

 

බජ පල සටවම

බීජ හෝ පැළ සිටුවීම

 

අසවන නලම

අස්වනු නෙලීම

 

පලයනකලම

වගා නඩත්තු කිරීම

 

 
aswanusakaskereema

අස්වනු සැකසීම