තොරතුරු නිළධාරීන්

අධ්‍යක්ෂ ( වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන )

වි පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය,

බතලගොඩ, ඉබ්බාගමුව

දුරකථන අංක: (+94) 0372 258 560

(+94) 0372 258 561

ෆැක්ස් අංක : (+94) 0372 259 881

ජී.ඩී.එස්.එන්. චන්ද්‍රෙස්න මහත්මිය
ඊ මේල් : rice@sltnet.lk

අධ්‍යක්ෂ (උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන )

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය

ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය.

දුරකථන අංක:(+94) 0812 388 011/(+94) 0812 388 012

ෆැක්ස් අංක : (+94) 0812 388 234

ආචාර්ය ප්‍රියන්ත වීරසිංහ මහතා

ඊ මේල් : prisinghe@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ (පළතුරු බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන)

පළතුරු බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ,කනන්විල‍, හොරණ.

දුරකථන අංක : (+94) 0342 261 323

ෆැක්ස් අංක : (+94) 0342 261 323

ආචාර්ය පී.ඩබ්. අලහකෝන් මිය ඊ මේල් : doadfrd@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ (ස්වාභාවික සම්පත් කළමණාකරණය )

ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ,

සරසවි මාවත පේරාදෙණිය

දුරකථන අංක : (+94) 0812 388 355 )

ෆැක්ස් අංක : (+94) 0812 388 355 )


ආචාර්ය එච්.එස්.එස්.ඒ. සිල්වා මහතා

ඊ මේල් : nrmcdoa@sltnet.lk

අධ්‍යක්ෂ (ක්ෂේත්‍ර බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන)

ක්ෂේත්‍ර බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය , මහ ඉලුප්පල්ලම.

දුරකථන අංක : 0094-25-2249177
ෆැක්ස් අංක : 0094-25-2249132

ඩබ්.ඒ.කේ. කරුණාතිලක මහතා

ඊ මේල් : wirasing@yahoo.com

අධ්‍යක්ෂ (සමාජ ආර්ථික සහ සැලසුම්)

සමාජ ආර්ථික සහ සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය,

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව,

පේරාදෙණිය,
දුරකථන අංක : 0094-81-2388081
ෆැක්ස් අංක : 0094-81-2388798

ආචාර්ය ආර්.එම්. හේරත් මහතා

ඊ මේල් : herath.rasnayaka1@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු)

ව්‍යාප්ති හා පුහුණු අංශය,

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව,පේරාදෙණිය.

දුරකථන අංක : 0094-0812388098
ෆැක්ස් අංක : 0094-81-2378403

අමල් අනුරප්‍රිය මහතා

ඊ මේල් : directoretc.doa@gmail.com

Director

අධ්‍යක්ෂ ( බීජ සහතික කිරීමේ හා පැළෑටි සංරක්ෂණ )

බිජ සහතික කිරිම් හා පැලෑටි සංරක්ෂණ මධ්යස්ථානය ,ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය.

දුරකථන අංක : 0094-81-2388044
ෆැක්ස් අංක : 0094-81-2388077
ඊ.එම්.ඩී.එස්. නලීන් ඒකනායක මහතා ඊ මේල් : dadmatale97@gmail.com
අධ්‍යක්ෂ (බීජ හා හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය)
බීජ හා හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, පේරාදෙණිය.
දුරකථන අංක : 0094-81-2388100
ෆැක්ස් අංක : 0094-81-2388106
කේ.ඩී. පුෂ්පානන්ද මහතා ඊ මේල් : pushpanandak@yahoo.com
අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන)

ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය ,

ගන්නෝරුව ,පේරාදෙණිය.

දුරකථන අංක : 0094-81-2030040
ෆැක්ස් අංක : 0094-81-2030048
එස්. පෙරියසාමි මහතා
ඊ මේල් : periyasamy.doa@gmail.com

අයදුම්පත්‍ර තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

pdf

 ගාස්තු

 pdf

 අභියාචනා ලේඛණය

 pdf