රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අනුමත ලිපිය     pdf

අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය                       pdf

ආදර්ශ අයදුම්පත                                         pdf

 

තනතුර බදවා ගැනීමේ සුදුසුකම්
Director - Addl Director pdf
District Director of Agriculture pdf
Principle Agriculture Scientist  pdf
Principle Agriculturist pdf