ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ ස්ථාන මාරු පරිපාටිය – 2021

Covering Letter

 

Procedure On Transfers

 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයට අයත් කෘෂිකර්ම උපදේශක/ පර්යේෂණ සහකාර/

ඉංජිනේරු සහකාර/ කාර්මික නිළධාරි/ පස් සමීක්ෂක තනතුරු දරණ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු

 

 Covering Letter

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය

 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත

B අයදුම්පත

වාර්ෂික ස්ථානමාරු පිළිබඳ අභියාචනා 02 ආකෘති පත්‍රය

 

 

SL Gap සහතික ලත් ගොවීන් .......

   

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක සේවා ගණවල තනතුරු දරණ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු

 

 

 Covering Letter

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය

 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත

B අයදුම්පත

වාර්ෂික ස්ථානමාරු පිළිබඳ අභියාචනා 02 ආකෘති පත්‍රය

 

 

CERTIFIED compost producer