කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක සේවා ගණවල තනතුරු දරණ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු

 

 

 Covering Letter

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය

 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත

B අයදුම්පත

වාර්ෂික ස්ථානමාරු පිළිබඳ අභියාචනා 02 ආකෘති පත්‍රය

 

 

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේ්‍වා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2146/22 හා 2019.10.22 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්

පත්‍රය මගින් ඇතුලත් කරනු ලැබූ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම

  1.  අයදුම්පත් පිළිබඳ නිවේදනය                                
  2. චක්‍ර ලේඛණය                                                    
  3. ශ්‍රී ලංකා කෘ.සේ 1 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම                
  4. ශ්‍රී ලංකා කෘ.සේ 11 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම              

SL Gap සහතික ලත් ගොවීන් .......

   

EXTENDED DEADLINE PAPER SUBMISSION – ASDA 2020

In response to some requests, the final deadline of paper submission for the ASDA 2020
has been extended until 31st May 2020