ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ 111 ශ්‍රේණියේ ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛණය සදහා අදහස් හා විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීම

 

111