බෝග වගා කාලසටහන්

කෘෂිකාර්මික භෝග වගාකිරීම සඳහා නිර්දේශිත බෝග වගා කාල සටහන ලබා ගන්න.

තවදුරටත් කියවන්න

සෞභාග්‍යා ගෙවතු දශලක්ෂය

ගෙවතු වගාවක් අරඹන ඔබට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තෙමේන්තුවෙන් අත්වැලක්

වැඩි විස්තර

1920 කෘෂි උපදේශන සේවාව

ඕනෑම දුරකථනයකින් 1920 අංකය ඇමතීමෙන් කෘෂිකාර්මික ගැටළු සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබාගත හැක

තවදුරටත් කියවන්න

බීජ හා රෝපන ද්‍රව්‍ය අලෙවි සැල්

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බීජ හා රෝපන ද්‍රව්‍ය  අලෙවි සැල් පිළිබඳ සම්බන්ධතා තොරතුරු

වැඩි විස්තර

මිල අනාවැකි සහ බෝග තෝරාගැනීම

එළවළු ගොවීන් සඳහා මිල අනාවැකි සහ බෝග තෝරාගැනීම පිළිබඳ තොරතුරු

වැඩි විස්තර

යල 2020

කොරෝනා පරදමු. ආහාර අර්බුදය ජයගනිමු.

වැඩි විස්තර

කාර්යය මණ්ඩලය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යය මණ්ඩලයේ විස්තර

වැඩි විස්තර

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

වැඩි විස්තර