කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - පේරාදෙණිය
2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

     

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - පේරාදෙණිය 2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - නිවේදනය

      2021 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම (සිංහල අයදුම් පත්‍රය)
       2021 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම (ඉංග්‍රීසි අයදුම් පත්‍රය)
      කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ අලුත්වැඩියාව සඳහා ගරාජ ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
      කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සිවිල් ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2021

  

 

 

 

 

  


 


Open Competitive Examination for

Recruitment for Farm Clerk and Seed Technician posts

in the Department of Agriculture - 2020

 

 

Invitation for Bids

Construction work of Mushroom Bags preparation unit

Recruitment list for NVQ-05 to NVQ 06 Year 2020

Name List  for Recruitment of Students for Schools of Agriculture Year 2020 – (NVQ- 05 to NVQ-06)

 

 

·               Registration should be done on or before 01st of November 2020.

·               Please use this link (click here) for your online registration.


කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අයත් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ යටතේ පවතින

ශ‍්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ ශ්‍රේණිය හා විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරු වල වැඩ බැලීම සඳහා මනාපය පළ කිරීම

 

මනාපය විමසීමේ නිවේදනය

මනාපය පළ කිරීමේ ආකෘතිය