නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(බීජ) කාර්යාලය - තෙලිජ්ජවිල

  1. අප කාර්යාලය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් :-
  • තෙලිජ්ජවිල කලාපයේ කොන්ත්‍රාත් බීජ වී නිෂ්පාදනය
  • තෙලිජ්ජවිල කලාපයේ ගොවිපලවල තුල බීජ නිෂ්පාදනය නියාමනය හා මෙහෙයවීම.
  • කලාපය තුල පුද්ගලික බීජ වී නිෂ්පාදනය මෙහෙය වීම හා සම්බන්ධීකරණය.
  • ජංගම අලෙවි වැඩසටහන් (අලෙවි නියෝජිතයින් හරහා)
  • ප්‍රදර්ශන හා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා අලෙවි කුටි ඉදිරිපත් කිරීම
  • මෙම කාර්යාලය යටතේ මාතර,යටියන හා තෙලිජ්ජවිල අලෙවිසැල් තුන හා තෙලිජ්ජවිල වීරපාන ගොවිපල් දෙක නියාමනය කිරීම.

කාර්ය මණ්ඩලය

නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ


ජාසිංහ ආරච්චිගේ තුසිත නන්දන මයා
දු.ක.අංක :
කාර්යාල - 041-2241402
ජංගම - 071-4423628
විද්‍යුත් ලිපිනය: thusithaja@gmail.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ(අලෙවි සහ අලෙවි ප්‍රවර්ධන)

ලසන්ති කුමුදිනී හෙට්ටිආරච්චි මිය
දු.ක.: කාර්යාල - 041-2241402
ජංගම - 071-8671572
විද්‍යුත් ලිපිනය: lasanthi1977@ymail.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ (නිෂ්පාදන)

රත්නායක හෙට්ටි ආරච්චිගේ චන්ද්‍රසිරි මයා
දු.ක.:කාර්යාල - 041-2241402
ජංගම -

කෘෂිකර්ම උපදේශක

ගනේගොඩගේ උපනන්ද මයා
දු.ක.: කාර්යාල - 041-2241402
ජංගම - 070-2736362
විද්‍යුත් ලිපිනය : upanandag70@gmail.com

දිලුම් රුවන් තුෂාන්ත ඉඩිප්පිලි පතිරණ මයා
දු.ක. : කාර්යාල - 041-2241402
ජංගම - 076-7492562
විද්‍යුත් ලිපිනය : dilumpathirana77@gmail.com

වැඩසටහන් සහකාර

කදුකන්නගොඩ ගමගේ වසන්ත රත්නසිරි
දු.ක.: කාර්යාල - 041-2241402
ජංගම - 071-8563450
wasanthadoa@yahoo.com

කළමනාකරණ සහකාර

වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ වීරරත්න
දු.ක.: කාර්යාල - 041-2241402
ජංගම - 071-4461993
විද්‍යුත් ලිපිනය : weerarathnaweerakoon@gmail.com