නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (බීජ) කලාප කාර්යාලය - කුණ්ඩසාලේ

සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රම:

කාර්යාල දුරකථන අංකය - 0812420471

විද්‍යුත් ලිපිනය - kundasaleada@yahoo.com

ෆැක්ස් අංකය - 0812420471


කාර්යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන්:

1. 2018 යල කන්නයේ කොන්ත්‍රාත් එළවළු බිජ නිෂ්පාදන වැඩසටහන:

භෝගය

ප්‍රභේදය

වගා වපසරිය (හෙක්)

බෝංචි

ලංකා බටර්

0.5

ටොප් ක්‍රොප්

0.5

ගන්නෝරුව කොළ

1

සංජය

0.5

බණ්ඩාරවෙල කොළ

0.5

මාළු මිරිස්

CA -8

0.5

පිපිඤ්ඤා

LY 58

0.5

වැටකොළු

LA 33

0.2

මෑ

ගන්නෝරුව A-9

1

පතෝල

TA-2

0.5

තක්කාලි

රශ්මි

1

තිළිණ

1

ලංකා ෂවර්

1

2. අලෙවි ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්:

දැනට සිටින සක්‍රිය අලෙවි නියෝජිතයන් ගණන 45

  • ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන - 20
  • පුද්ගලික අලෙවිසැල් - 25

ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලය

නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ

සම්පුර්ණ නම  -  ඩබ්.කේ.පී.වීරසූරිය
දුරකථන අංකය   
            කාර්යාල - 0812420471
            ජංගම    - 0759746300
විද්‍යුත් ලිපිනය  -  wkpweerasooriya@gmail.com


සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ

සම්පුර්ණ නම - දඹගොල්ලේ ගෙදර නවරත්න මුදියන්සේලාගේ චම්පිකා කුමාරි නවරත්න
දුරකථන අංකය
කාර්යාල - 0812420471
ජංගම - 0714487980
විද්‍යුත් ලිපිනය - dnmckumari@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක

සම්පුර්ණ නම - සුභසිංහ මුදියන්සේලාගේ සුජිව බංඩාර සුභසිංහ කෝරලේගෙදර
දුරකථන අංකය
කාර්යාල - 0812420471
ජංගම - 0714426784
විද්‍යුත් ලිපිනය - sujeewakorale@gmail.com

සම්පුර්ණ නම - හේවාපන්නගේ ජානක සිල්වා ගුණවර්ධන
දුරකථන අංකය
කාර්යාල - 0812420471
ජංගම - 0714465948
විද්‍යුත් ලිපිනය - janakasilva00@gmail.com

සම්පුර්ණ නම - හපුආරච්චිගේ සචිනි නිසංසලා හපුආරච්ච්
දුරකථන අංකය
කාර්යාල - 0812420471
ජංගම - 0715671728
විද්‍යුත් ලිපිනය - sn.hapuarachhi1977@ymail.com

ප්‍රධාන කළමණාකරණ සහකාර

සම්පුර්ණ නම - ඉරේෂා නයෝමි උපුල්කා ජයසුන්දර
දුරකථන අංකය
කාර්යාල - 0812420471
ජංගම - 0777606650
විද්‍යුත් ලිපිනය - nayomekahawandala@gmail.com

තාක්ෂණික සහයක

සම්පුර්ණ නම - වීරක්කොඩි ආරච්චිගේ උදාරි නිල්මිණි පෙරේරා
දුරකථන අංකය
කාර්යාල - 0812420471
ජංගම - 0716518033
විද්‍යුත් ලිපිනය - waudariperera@gmail.com