නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(බීජ) කාර්යාලය - බටඅත

දැක්ම

ගුණාත්මක බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සුලභ කිරීම මඟින් රුහුණු ගිරුවාපත්තුවේ කෘෂිකාර්මික සෞභාග්‍ය ඇති කිරීම

මෙහෙවර

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශය සම්බන්ධීකරණය කරමින් බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය ගබඩා කිරීම හා අලෙවි හා ප්‍රචාරණ කටයුතු මඟින් ප්‍රදේශයේ ගුණාත්මක බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සුලභතාවය ඉහළ නැංවීම මඟින් කෘෂිකාර්මික සෞභාග්‍ය සඳහා දායකවීම.
  • කොන්ත්‍රාත් බීජ නිෂ්පාදන වැඩසටහන
  • අලෙවි ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්
  • ලක් කෘෂි අලෙවි නියෝජිත වැඩසටහන්
  • ඵලදායි ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්
  • ගොවිපල්වල සංවර්ධන වැඩසටහන්
  • පුද්ගලික බීජ නිෂ්පාදන වැඩසටහන්

කාර්ය මණ්ඩලය


නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (බීජ)

නුවන් බුද්ධික මෙහොට්ටි
දු.ක.: 071-2728332

ඊ මේල්:nbmohotty@yahoo.com


සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

දොන් පිලිප් මුහන්දිරම්ගේ නිරෝෂ් වෛද්‍යරත්න
දු.ක.: 071-4487559
ඊ මේල්:ada.nirosh@gmail .com


කෘෂිකර්ම උපදේශක (මූලස්ථාන)
කෝකු හැන්නැදිගේ අමල් ඩල්සි කුමාරි
දු.ක.: 071-5399936
ඊ මේල් :kumari.jayasooriyasl@gmail .com

කෘෂිකර්ම උපදේශක
ඉන්දික සම්පත් ඒකනායක

දු.ක.: 071-5826229
ඊ මේල්: ekanayakasampath2017@gmail.com


කෘෂිකර්ම උපදේශක
විජේවර්ධන නානායක්කාර ශ්‍යාමලී
දු.ක.: 075-9746088
ඊ මේල් : shayamaliwijewardhana@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක
ප්‍රියංගනී විදානපතිරණ
දු.ක.: 070-2737998
ඊ මේල්: vidanapathiranapriyangani@gmail.com

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර
හෙට්ටිආරච්චිගේ රේණුකා දමයන්ති විජේසේකර
දු.ක.: 071-8139262

තාක්‍ෂණ සහායක
නිරුශිකා දර්ශනී
දු.ක.: 071-2415422
ඊ මේල්: nirudarshanie@gmail.com