සේවාවන්

සමාජ ආර්ථික හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යයන් ලෙස, කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය හා සමාජ ආර්ථික පර්යේෂණවලට මග පෙන්වීම, කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රමවත්ව දැක්වීම,  කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ අමාත්‍යාංශයේ කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය හා ගොවිජන සේවා සදහා ප්‍රධාන වශයෙන් උපදෙස් දෙන ආයතනයක් වීම ලෙස දැක්විය හැක. සමාජ ආර්ථික හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය කෘෂිකාර්මික සංඛ්‍යා ලේඛන සහ තොරතුරු සම්පාදනය කිරීමට සංඛ්‍යාන අංශයක් පවත්වා ගෙන යයි. එමෙන්ම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දේශීය හා විදේශීය මූල්‍යමය ව්‍යාපෘතිවල ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කරන මධ්‍යස්ථානයද වේ.
1. සමාජ ආර්ථික පර්යේෂණ
2. ව්‍යාපෘති කලමනාකරණය
3. භෝග පුරෝකථනය කිරීම
4. නිෂ්පාදන වියදම් සමීක්ෂණය
5. කෘෂිකර්ම ආර්ථික දත්ත කලමනාකරණය 
6. ජාත්‍යන්තර වෙළදාම හා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා