වැඩසටහන්

ආයතනයේ වාර්ෂික වැඩසටහන් අන්තර්ගතය,

1. පර්යේෂණ වැඩසටහන්
• නිෂ්පාදන ආර්ථ්කමය පර්යේෂණ
• කෘෂිකාර්මික අලෙවිකරණ පර්යේෂණ
• කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය
• ජාත්‍යන්තර වෙළදාම හා ජාත්‍යන්තර ආර්ථික පර්යේෂණ
• ඇගයීම් අධ්‍යයනයන්
• පාරිසරික ආර්ථික පර්යේෂණ

2. කෘෂිකාර්මික දත්ත කලමනාකරණය
• නිෂ්පාදන වියදම් සමීක්ෂණ වාර්තා
• Agstat ප්‍රකාශනය
• භෝග පුරෝකථන වාර්තා
• භෝග ව්‍යවසායකත්ව අය වැය වාර්තා
• ඉල්ලුම් කරන පාර්ශ්වයන්ට අදාල සමාජ ආර්ථික දත්ත සැපයීම

3. ව්‍යාපෘති කලමනාකරණය
• දේශීය හා විදේශීය අරමුදල් සදහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම
• කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති අැගයුම්
• ව්‍යාපෘති යෝජනා සම්බන්ධීකරණය
• කෘෂිකාර්මික සැලසුම්කරණය
• විදේශීය මූල්‍යමය ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය හා ඇගයීම්