ප්‍රකාශනයන්ප්‍රකාශනය

ති‍බෙන නවතම පිටපත

පටුන

මිල (රු.)

මිලදී ගැනීම සඳහා සම්බන්ධ වියයුතු නිලධාරියා

නිෂ්පාදන වියදම් සමීක්ෂණ ප්‍රකාශන

2014/15 මහ

අතිරේක ආහාර භෝග, එළවළු හා අල භෝගවල නිෂ්පාදන වියදම්

200

ඩබ්.එම්.යූ.පලිපාන, ආර්ථික විද්‍යා සහකාර

එක් ඒකකයකට ලැබෙන ලාභ පිළිබද දත්ත

සමාජ ආර්ථික හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය, පේරාදෙණිය.

081-2388206

Agstat ප්‍රකාශන

2016

සමාජ ආර්ථික හා කෘෂිකාර්මික දත්ත

100

එම

භෝග ව්‍යවසායකත්ව -අයවැය වී හා අතිරේක ආහාර භෝග

2012

වී හා අතිරේක ආහාර භෝග සදහා කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව නිෂ්පාදන හා වියදම් දත්ත

200

හෝ

භෝග ව්‍යවසායකත්ව අයවැය - පලතුරු හා එළවළු
2012
පලතුරු හා එළවළු සදහා කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව දත්ත
මිලදී ගැනීමට දෙපාර්තමේන්තු අ‍ලෙවි පියස

ක්‍රියාකාරකම්

1. වර්තමාන නියං තත්වය හමුවේ යෝජනා 03 ක් සකස් කරන ලද අතර විදේශීය අරමුදල් සදහා ඉදිරිපත් තරන ලදී. EC, JICA, සහ USAID එක් ව්‍යාපෘතියක
වටිනාකම රු.බිලියන 1.6 කි.

2. රු.බිලියන 1.6 ක භාණ්ඩාගාර මුදල් හා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සදහා පවතින නියං තත්වය හමුවේ පහත රට තෙත් කලාපයේ පුරන් වූ කුඔුරු ඉඩම් නැවත වගා කිරීමේ

වැදගත්කම ඇතුලත් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් සකස් කරන ලදී.

3. ජාතික කෘෂිකාර්මික තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය සමග භෝග පුරෝකථනයට නවතම කෘෂිකාර්මික භෝග පුරෝකථන පරිගණක මෘදුකාංග සදහා කෘෂිකර්ම ‍
දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කරන ලදී.

4. 2015/16 නිෂ්පාදන වියදම් සමීක්ෂණය 2017 පෙබරවාරි 06 දින ආරම්භ කරන ලදී.