සේවාවන්

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළු ආයතන හා මධ්යිස්ථාන මගින් පවත්වනු ලබන ක්රිකයාකාරකම් හා සංවර්ධන වැඩසටහන් මෙහෙයවීම හා ඇගයීම, වාර්ෂික ක්රි‍යාකාරී සැලසුම්, ප්රහසම්පාදන සැලැස්ම, වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව, මාසික ප්ර ගති වාර්තා හා වෙනත් අදාල කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු වාර්තා, කෘෂිකර්ම අමාත්යාං ශය හා වෙනත් ආයතන වෙනුවෙන් පිළියෙල කිරීමේ වගකීම දරයි. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු වඩාත් ඵලදායී කරනු පිණිස ප්රමගති සමාලෝචන රැස්වීම් කැඳවීමද ප්රතගති මෙහෙයුම් හා ඇගයීම් ඒකකය විසින් සිදු කරනු ලැබේ