පාංශු සංරක්ෂණ හා දැනුම කළමනාකරණ අංශය, කුණ්ඩසාලේ
කාර්ය මණ්ඩලය


පී.ජී.කේ. ජයතිස්ස මයා
ස.කෘ.අ. (සංවර්ධන)/

අංශ ප්‍රධානී
දැනුම කළමනාකරණ අංශය

0094-77-6579310
ඩබ්.ඒ.එම්.පී. වික්‍රමසිංහ මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
(පාංශු සංරක්ෂණ හා දැනුම කළමනාකරණ අංශය, කුණ්ඩසාලේ)
0094-71-3093106
කේ.ආර්.එස්.ජී.කේ. කප්පාගොඩ මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
(පාංශු සංරක්ෂණ හා දැනුම කළමනාකරණ අංශය, කුණ්ඩසාලේ)
0094-75-9749228
එස්.එම්.එස්.පී. සමරකෝන් මෙය
කෘෂිකර්ම උපදේශක
(පාංශු සංරක්ෂණ හා දැනුම කළමනාකරණ අංශය, කුණ්ඩසාලේ)
අබේසිංහ මයා
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර
(පාංශු සංරක්ෂණ හා දැනුම කළමනාකරණ අංශය, කුණ්ඩසාලේ)